Zatížení střech sněhem, námrazou a ledem - viz ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

Zatížení střech sněhem, námrazou a ledem - viz ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

Pro návrh nosných konstrukcí a nosných vrstev střechy se stanoví zatížení podle ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem (požadavek - viz ČSN 73 1901, čl.7.2.1). V projektové dokumentaci stavby/střechy je tento požadavek vf naprosté většinbě případů respektován. Při dosažení jakého zatížení střechy sněhem, je nutné sníh ze střechy odstranit, však většina vlastník/uživatelů nezná.

Na obrázku je jeden z mála případů, kdy i u pevného kovového žebříku je povolená hopdnota zatížení uvedena. Požadavky na případné odstraňování sněhu je vohdné vložit do provozního řádu střechy.