Doporučení ZADAVATELŮM A ZHOTOVITELŮM STAVEB

Zadavatel nové, rekonstruované stavby určí koordinátora BOZP na staveništi )pokud to zákon vyžaduje). Koordinátor zajistí zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby.

 

Zadavatel nové, rekonstruované stavby stanoví standardy bezpečnosti práce při provádění údržby - například osadit střešní světlíky vloženými mřížemi určenými k ochraně proti pádu, způsoby údržby fasády (lanový přístup, údržba pomocí mobilních prostředků, formou lanového přístupu) a případní další požadavky pro bezpečné provádění údržby (kontrola a údržba FVE, a dalších zařízení, které požaduje).

 

U stávajících staveb při zadání zakázky na dodávku zařízení určených k ochraně proti

Při zadání zakázky:

1) Požadovat vypracování konkrétního návrhu od osoby způsobilé takový návrh vypracovat a požadovat nejméně tyto dokumenty:

- výkresovou část,

- technickou zprávu,

- soupis prací a dodávek.

2) Požadovat od zvoleného zhotovitele - instalační firmy oprávnění k instalaci daného kotvicího zařízení.

3) Jako součást předání díla požadovat tzv. instalační dokumentaci - viz Příloha A ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení:

Zejména:

- instalační návody a postupy montáže určené výrobce kotvicího zařízení,

- návody k používání a údržbě, včetně grafického znázornění,

- prohlášení o vlastnostech k jednotlivým výrobkům, případně zařízení jako celku, resp. prohlášení o shodě

- protokol o zkouškách upevnění na konstrukci nebo statický výpočet upevnění kotvicího zařízení na nosnou konstrukci,

Poznámka: Instalace kotvicích zařízení je velmi specifická odborná činnost. Pro řadu stavebníků/investorů/zadavatelů staveb jde o oblast, ke které nemají mnoho potřebných informací.

 

Instalační dokumentace musí obsahovat - viz Příloha A ČSN EN 795:2012

- protokoly o kotvení,

- fotodokumentaci kotvení s očíslováním jednotlivých kotev, pokud nejsou následně viditelné – např. kryté střešním souvrstvím,

- záznam o potvrzení pravidelných prohlídek – viz ĆSN EN 795 a 365,

- schématický zákres umístění kotvícího zařízení,

- doklad o provedení výchozí prohlídky instalovaného kotvícího zařízení.

 

Požadovat od dodavatele provedení zaškolení uživatelů kotvícího zařízení.