Znalecká a projekční kancelář

Zákoník práce

 ČÁST PÁTÁ

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 

§ 101   

(1)  Zaměstnavatel  je  povinen  zajistit  bezpečnost  a ochranu zdraví zaměstnanců  při  práci  s ohledem na  rizika možného ohrožení jejich  života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle  odstavce  1  nebo  zvláštními právními  předpisy  je nedílnou a rovnocennou  součástí  pracovních  povinností  vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při  práci  se  vztahuje  na  všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím  zdržují na jeho pracovištích.

 

§ 102

(1)  Zaměstnavatel  je  povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující  pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a  ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a  z  opatření  zaměstnavatele,  která  mají  za  cíl  předcházet rizikům,  odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

(5)  Při  přijímání  a  provádění  technických,  organizačních a jiných opatření   k   prevenci  rizik  vychází zaměstnavatel  ze  všeobecných  preventivních zásad, kterými se rozumí

   a) omezování vzniku rizik,

   b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu

 

§ 103

(1) Zaměstnavatel je povinen

 g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na  jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené  informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o  přijatých  opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí

 (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních  předpisech  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví při  práci,  které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon  práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s  nimiž  může  přijít  zaměstnanec  do  styku na pracovišti, na kterém je  práce   vykonávána,   a   soustavně   vyžadovat  a  kontrolovat  jejich dodržování.  Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu  zaměstnance do práce, a dále…

 

§ 106

Práva a povinnosti zaměstnance

(1)  Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  na  informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních  na  ochranu  před  jejich působením; informace musí být pro zaměstnance   srozumitelná.

(4)  Každý  zaměstnanec  je  povinen  dbát  podle svých možností o svou  vlastní  bezpečnost,  o  své  zdraví  i o bezpečnost a zdraví fyzických osob,  kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.  Znalost  základních  povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a  ochrany  zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních   předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen

 c)  dodržovat  právní  a  ostatní  předpisy  a  pokyny zaměstnavatele k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při práci, s nimiž byl řádně  seznámen,  a  řídit  se  zásadami  bezpečného  chování  na pracovišti a   informacemi zaměstnavatele,

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode