Vyhláška č. 374/1990 Z.zž. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri stavebných prácach