Tuto instalaci kotvicího zařízení provedla firma, která má na svých webových stránkách, že jde o certifikovanou kvalitní firmu

Tuto instalaci kotvicího zařízení provedla firma, která má na svých webových stránkách, že jde o certifikovanou kvalitní firmu

Při periodické prohlídce po jednom roce (výchozí prohlídku si provedli sami), jsem zjistil, že byly použity nesystémové výrobky, které navíc korodují. Je to jeden z dokladů toho, že je zneužívána možnost ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení. Tato norma umožňuje, aby výrobce kotvicího zařízení požadoval, aby kontroly prováděl buď výrobce nebo jím pověřená/oprávněná organizace nebo osoba. Nastává tak často situace, kdy jedna a táž firma vypracuje návrh kotvicího zařízení, provede jeho instalaci, vykoná výchozí prohlídku a provádí pravidelné roční prohlídky. Není ani nutné zdůrazňovat, že taková firma sama sobě neoznačí chyby v návrhu a ani v instalaci. Když jsem upozornil úřad pro hospodářskou soutěž, že někteří výrobci kotvicího zařízení udělují tato oprávnění pouze svým odběratelům (ta má v ČR zpravidla max. dva, jednoho odběratele mít z důvodu volné soutěže nemůže) a že to vede k těmto situacím, dal mně úřad za pravdu. Vyžádal si ode mě seznam výrobců v EU, kteří se tak chovají. Seznam jsem jim dodal a oni je oslovili. Výsledek: všichni odpověděli, že nemají dostatek kapacit na vyškolení dalších osob nebo organizací. Úřad se tak stal bezmocným. Zajímavé, že? Snažím se apelovat na projektanty, zhotovitele staveb, koordinátory, „bezpečáky“, aby alespoň jeden z tohoto řetězce byl někdo jiný, než je instalační firma. No, přiznám se, že je to poměrně marný „boj“. To však není důvod k tomu, abych nevyužil všech možností, ke seznamování se stavem, který považuji za chybný.