Termíny v ČSN jsou často zavádějící – příklad: kotvicí zařízení, kotvicí bod, kotevní bod,… často však jde o jedno a samé

Termíny v ČSN jsou často zavádějící – příklad: kotvicí zařízení, kotvicí bod, kotevní bod,… často však jde o jedno a samé

Oprava č. 1 ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu - Prostředky ochrany osob proti pádu, z února 2021 změnila v této normě označení kotvicí bod na kotevní bod. Nic proti tomu. Tato změna však nedoplnila kapitolu Termíny a definice právě o definici toho, co vlastně kotevní bod je. Marně jsem hledal v ČSN, která definují jednotlivé prvky OOPP proti pádu pojem kotevní bod. Možná někde je, ale já v ČSN jeho definici nenašel. Naopak pojem kotevní je v ČSN 73 1901 Navrhování střech uveden, jak prvek, který slouží k připevnění kotvicích bodů k únosnému podkladu.

Většinou si uživatelé této normy změny v terminologii ani nevšimnou. Je tu však jedno jenže. Normy by měly mít návaznost.

Slovník jazyka českého definuje slovo kotevní takto: přídavné jméno. souvisící s kotvou: loď. kotevní lano, řetěz, vrátek, dráp; stav. kotevní patka, hlavice, objímka součásti kotvy; strojní kotevní deska základová, apod.

Pokud budete hledat v souvisejících normách k normě ČSN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu, zjistíte, že, co norma, to jiná terminologie. Kdybych chtěl být rigidní, musel, bych se zeptat, k čemu například připojit spojovací prostředky v systému ochrany osob proti pádu dle ČSN EN 354, když tato norma požaduje připojení spojovacícho prostředku ke kotvicímu bodu – viz čl. 3.3 této normy. ČSN EN 363 však vyžaduje připojení ke kotevnímu bodu.

Stejná otázka nastane, když na ploše bude kotvicí zařízení dle ČSN EN 795, která „zná pouze“ kotvicí bod, který je určený pro připojení OOPP proti pádu – viz definice této normy.

ČSN 73 1901 Navrhování střech pro změnu požaduje, aby projektant navrhl kotvicí body pro údržbu střechy i fasády. Pojem kotevní body tato norma nezná.

Myslím, že bych zbytečně zdržoval váženého čtenáře výčtem rozdílných termínů, které jsou zvoleny, zřejmě dle překladatele dané normy.

Ve zkratce prostředky ochrany osob proti pádu dle ČSN EN 365 nyní připojím ke kotevnímu bodu, ale spojovací prostředky a další OOPP proti pádu připojím zpravidla ke kotvicímu bodu.

Nevím, kdo koordinuje terminologii ČSN, asi to je ÚNMZ, ale zřejmě se ústav se sjednocení pojmosloví v různých normách soustavně nevěnuje.

V praxi je však asi jedno, jaké označení normy používají.

Právní předpis, tedy NV č. 362/2005 Sb. považuji za nadřazený jednotlivým ČSN i ČSN EN. Proto doporučuji postupovat při volbě místa upevnění OOPP proti pádu definici dle Přílohy tohoto nařízení, konkrétně části II Přílohy, odstavec 5). Tedy jako místo upevnění volit místo, které je ve směru pádu dostatečně odolné a „zapomenout“ zda je to dle normy kotvicí bod, kotvicí zařízení, kotevní bod, …. apod.

Obrázek je záměrně z jiného oboru.

Mojmír Klas