Rekonstrukci střech stávajících objektů a bezpečnost a přístupnost při užívání

Rekonstrukci střech stávajících objektů a bezpečnost a přístupnost při užívání

V poslední době se často setkávám s dotazy, zda je nutné při rekonstrukci střech stávajících objektů, řešit bezpečnost a přístupnost při užívání. Rozhodl jsem se své názory na některé dotazy zveřejnit na webu www.mojmirklas.cz .

Dotaz: Je třeba u rekonstrukce střechy haly řešit systém zajištění proti pádu?

Stanovisko: V případě, že na střechu bude nutné z důvodu údržby vstupovat a při pohybu bude hrozit riziko pádu z výšky, je nutné i rekonstruovanou střechu vybavit tak, aby bezpečný přístup i pohyb po střeše byl možný. Tedy, buď kolektivní ochranou – zábradlím a vloženými mřížemi do světlíků nebo individuální ochrana proti pádu. Rozhodnout, kterou variantu použít (kolektivní x použití osobních ochranných prostředků proti pádu) je nutné podle § 3, odst. 2) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dotaz: Na střeše je hromosvod, jak řešit budoucí kontroly – revize?

Odpověď: Vyřešit bezpečnost kontroly bleskosvodové soustavy je nezbytné a to dle platné ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení, čl. 5.6.7. Některé části lze kontrolovat proměřováním, bez nutnosti přístupu, ale např. spojky se musí kontrolovat na místě samém.

Dotaz:  Je nutné řešit údržbu světlíků?

Odpověď:  Střešní světlíky kryté polykarbonátovými deskami jsou otvory nechráněné proti propadnutí – viz ČSN EN 14963, Příloha A této normy, čl. A.2. Poznámka: Právě k tomuto tématu připravuji samostatný článek. Pokud je použité drátosklo, bývá zpravidla považováno za odolné, ale rozhodné bude stanovisko projektanta, statika. Nelze to konstatovat obecně, jsou různé tloušťky a zejména upevnění v konstrukci i konstrukce světlíku sama. Nikdo jiný nemůže prohlásit světlík za bezpečný proti propadnutí než statik, nebo certifikační autorita pro certifikovaný výrobek.

Dotaz:  Majitel tvrdí objektu, že se jedná o rekonstrukci, a proto to není nikde nařízeno.

Odpověď: Majitel se mýlí, tato situace je řešena právě v ČSN 731901, zejména v části 5.6 Bezpečnost při užívání a v oddílu 6 Dokumentace střechy a výměna informací. Obecně pak platí, že každá rekonstrukce se musí řídit předpisy platnými v době rekonstrukce. Norma ČSN 731901 v čl. 6.4 řeší i situaci, kdy se projektová dokumentace nezpracovává. Autorem dokumentace je pak realizační firma, to znamená, že sice v některých případech projektová dokumentace být nemusí, ale realizační firma nese veškerou odpovědnost za provedení střechy, jako by tato dokumentace zpracovávána byla. Musí tedy dodržet veškeré požadavky, kladené na projekt rekonstrukce střechy.

Dotaz:  Majitel argumentuje, že „staré embéčko“ může jezdit bez pásů, protože v době vzniku auta nebyly povinné.

Odpověď: Zde je významný rozdíl. Auto bylo certifikováno a dle certifikace se provozuje. Každý certifikát má svoji platnost, která se obnovuje. Prodloužení certifikace pro výrobek je možné pouze tehdy, pokud splní předpisy platné v době prodloužení. Osobní automobil se jako výrobek nerekonstruuje. Pokud ano, nevím, zda je to možné, pak by po rekonstrukci muselo plnit předpisy platné v době rekonstrukce.

     U staveb je to jiné. Stavba se necertifikuje, stavba se staví, provozuje a udržuje podle předpisů platných v té dané době, kdy se tato činnost provádí. Platí zde stavební zákon a prováděcí předpisy včetně ČSN. Představte si, že budete rekonstruovat silniční křižovatku z 20-tých let minulého století, také ji zrekonstruujete v parametrech té doby a s dopravními značkami (jde také o BESIP) z 20-tých let? To asi ne. Křižovatka je také stavba.

Závěr: Investor – zadavatel stavby, provozovatel objektu, jeho správce, by měl vzít v úvahu, že pokud nebude mít vyřešenou bezpečnost a přístupnost při užívání dané střechy a pohyb po střeše z důvodu údržby bude nutný, nesmí tam pracovníky bez ochrany proti pádu vyslat. Pokud je tam vyšle, nebo povolí jejich práci (také externí firmu), učinil tak s vědomím, že ochrana proti pádu není možná a v případě pracovního úrazu může čelit i trestní odpovědnosti. Nelze se objektivně vyvinit tím, že do povolení prací na střeše napíši, že firma si zajistí ochranu proti pádu, když vím, že to možné není. Ještě poznámka: pokud je střecha tvořena nosným TR plechem, je možné, že bude nutné dříve, nebo později odstraňovat nadměrné množství sněhu. I tím je nutné se zabývat. Je to pak mimořádně nebezpečná činnost. Stavba musí splňovat požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání po celou dobu plánované životnosti a za předvídatelných podmínek. Nadměrné množství sněhu je na většině našeho území předvídatelnou podmínkou.

Mojmír Klas  

Znalec v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví

www.mojmirklas.cz

18. května 2018