Předpisy vydané ná zakladě zmocnění stavebním zákonem

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Příl.1  Rozsah  a  obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby

Projektová dokumentace obsahuje části: B. Souhrnná technická zpráva: 5. Bezpečnost při užívání

     Tento bod může obsahovat, je-li to skutečnost, že stavba nevyžaduje žádná stavebně technická opatření pro budoucí údržbu ( udržovací  práce ). Stavební úřad ( jak uvedeno výše ) má však právo vyslovit jiný názor.

B. Souhrnná technická zpráva -  l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není

   uveden v části F.

F. Dokumentace stavby (objektů)  1. Pozemní (stavební) objekty j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Příl.2     Rozsah  a  obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované na  základě územního rozhodnutí

A. Pozemní (stavební) objekty

2. Stavebně konstrukční část

2.1. Technická zpráva

 h) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby  (obsah  a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí  konstrukce splňovat),

 

     Pokud projektant ponechá na zhotoviteli řešení např. zádržných systémů proti pádu osob, musí své požadavky specifikovat.

 

Vyhláška č.  268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami 1) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

§ 2 (1)   Ustanovení   této  vyhlášky  se  uplatní  též  u  zařízení,  změn  dokončených  staveb,  udržovacích  prací,  změn  v  užívání  staveb,  u  dočasných  staveb  zařízení  staveniště,  jakož  i u staveb, které jsou  kulturními  památkami^1)  nebo  jsou  v  památkových  rezervacích  nebo  památkových  zónách,  pokud  to  závažné územně technické nebo stavebně   technické důvody nevylučují.

ČÁST TŘETÍ    POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB § 8  Základní požadavky (1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování  hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní  požadavky, kterými jsou

  e) bezpečnost při užívání,

 (2)  Stavba  musí  splňovat  požadavky  uvedené  v odstavci 1 při běžné údržbě  a  působení  běžně předvídatelných  vlivů  po  dobu  plánované  životnosti stavby.

§ 25 Střechy   (2) Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí  být  na nich provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu. Odpadní  vzduch  ze  vzduchotechnických  a  klimatizačních  zařízení a odvětrání  vnitřní  kanalizace  musí  být  vyústěn nad pochůzné střechy a terasy v souladu s normovými hodnotami tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí.

     Termín „ pochůzné „ nemá nic společného s „ pochozí“ skladbou dle ČSN střechy. Zde jde o určení charakteru střechy. Tedy, jestliže se po střeše chodí, např. při údržbě ( udržovacích pracích ), je nutné provést potřebná stavebně technická opatření.

 

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

Příloha 1: Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

Rozsah  a  obsah  projektové  dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby.

Projektová dokumentace obsahuje části:

   B. Souhrnná technická zpráva -   h) zajištění bezpečnosti při užívání stavby

  Rozsah  a  obsah  projektové  dokumentace  leteckých  staveb pro vydání stavebního  povolení  nebo  k  oznámení  stavby  ve zkráceném stavebním řízení

Projektová dokumentace obsahuje části:

   B. Souhrnná technická zpráva -   h) zajištění bezpečnosti při užívání stavby

   Společné zásady:

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

  B. Souhrnná technická zpráva

4.  Zajištění  ochrany  zdraví, zdravých životních podmínek a životního  prostředí

5. Zajištění bezpečnosti při užívání stavby