Předpisy platné pro BOZP

Předpisy platné pro BOZP

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

b) náležitosti oznámení o zahájení prací,

c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a

Definice staveniště – viz výše stavební zákon

   § 4 Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a  montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby  práce   byly   prováděny   na  pracovištích,  která  splňují  požadavky  zvláštního  právního  předpisu^3), a jestliže při jejich provádění nebo  během  přístupu  na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo  předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění  těchto  prací,  jakož  i  bezpečný  přístup  na  pracoviště v souladu s  požadavky zvláštního právního předpisu^13)

§ 7  Koordinátor během přípravy stavby odst 1) písmeno b)    bez  zbytečného  odkladu  předat projektantovi, zhotoviteli stavby,   pokud  byl  již  určen,  popřípadě jiné osobě veškeré další informace o   bezpečnostních  a  zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se   dotýkají jejich činnosti

(zvláštním předpisem se rozumí: 13) Nařízení vlády č. 362/2005  Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu  z výšky nebo do hloubky.

Toto nařízení vlády vyžaduje dodržovaní řady dalších povinností, zde jsou uvedeny pouze ty, které se vztahují k údržbě ( udržovacím pracím ) v práci projektanta a koordinátora BOZP.

     Spolupráce projektanta s koordinátorem BOZP při řešení bezpečného provádění udržovacích prací je nejen potřebné, ale je v zájmu obou. Projektant "zná", jaké udržovací práce je třeba vykonávat, koordinátor "zná", jaká rizika mohou nastat, projektant pak "umí" tato rizika eliminovat vhodnými stavebně technickými opatřeními.

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na  pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky§ 1 Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1)  a  upravuje  způsob  organizace  práce  a  pracovních postupů, které je  zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky  na  bezpečný  provoz  a  používání  technických  zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Toto nařízení vlády na rozdíl od výše uvedených právních předpisů používá termín „ pracoviště“. Lze si dovodit, že staveniště je také pracovištěm, že místa výkonu údržby ( udržovacích prací ) jsou pracovištěm.

§ 3 (1)  Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu  zaměstnanců  z  výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo  k  jejich  bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění

b)  na  všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží  ve  výšce  nad  1,5  m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi  volná hloubka přesahuje 1,5 m.

     Má-li být pracovník dostatečně chráněn proti pádu při provádění údržby ( udržovacích pracích ) je nutné pro to vytvořit podmínky. Řadu těchto prací nelze bez předem osazených konstrukcí bezpečně provádět.

   (2)  Ochranu  proti  pádu  zajišťuje  zaměstnavatel  přednostně  pomocí prostředků   kolektivní   ochrany,   kterými   jsou  zejména  technické konstrukce,  například  ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení,  ohrazení  nebo  sítě  a dočasné stavební konstrukce, například  lešení nebo pracovní plošiny.

   (3)  Prostředky  osobní  ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky  proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití  prostředků  kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní  ochrany  s  ohledem  na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání  práce  a  počet  dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

   (4) Ochranu proti pádu není nutné provádět

   a)  na  souvislé  ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů,   pokud   pracoviště,  popřípadě  přístupová  komunikace,  jsou  vymezeny  vhodnou  ochranou proti pádu, například zábranou^6) umístěnou ve  vzdálenosti  nejméně  1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu  (dále jen "volný okraj"),

Upozornění: pokud jde o kluzkou plochu vzdálenost 1,5 m se prodlužuje.

b)  podél  volných  okrajů  otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

 

   Příl.  DALŠÍ  POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE  ZAMĚSTNAVATEL  POVINEN  ZAJISTIT  PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU,  A  NA  BEZPEČNÝ  PROVOZ  A  POUŽÍVÁNÍ  TECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

3.  Požadavky  na  uspořádání,  montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní,  popřípadě provozní dokumentací^7)

Pokud projektant přenese zpracování této části projektové dokumentace na zhotovitele stavby, je potřebné specifikovat pro tohoto zhotovitele požadavky dle bodu 3) přílohy – viz výše.

Toto nařízení vlády určuje také požadavky pro práce prováděné za pomoci horolezecké techniky.

 

bod   7.  Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud

 a)  systém  je  tvořen  nejméně  dvěma  nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované  poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano),

b)  zaměstnanec  používá  zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého  zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen  k zajišťovacímu lanu,

c)  k  pohybu  po  pracovním  laně  se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení  k   pracovnímu   lanu  zahrnuje  samosvorný  systém  k  zabránění  pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby,

e)  práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem  tak,  aby  zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.

 

Projekt těchto opatření musí počítat nejméně s dvěma dostatečně únosnými body pro možnost uchycení lan.

 

  VI. Práce na střeše

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,

 c) propadnutí střešní konstrukcí.

2.  Ochranu  proti  pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických   a   jiných  otvorů,  zaměstnavatel  zajistí  použitím  ochranné,   případně   záchytné   konstrukce   nebo  použitím  osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.

3.  Zajištění  proti  sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných  v  místě  práce  a potřebných komunikací, případně použitím ochranné  konstrukce  nebo  osobních  ochranných  pracovních prostředků proti  pádu.  U  střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno  použít  vedle  žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

Pokud na ploše se sklonem nad 45° nepostačuje zábradlí, které není po celém obvodu, u zábradlí, které nesplňuje požadavek zábrany ve všech možných směrech pádu, je nutné počítat s tím, že pracovník musí mít možnost úvazu přípojného lana.

 

4.  Zajištění  proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde  je  půdorysná  vzdálenost  mezi  latěmi  nebo jinými nosnými prvky střešní  konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní  prvky  jsou  bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí,  pracovních  pomůcek  a  materiálu, případně není toto zatížení vhodně  rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha  apod.).

Cílem této kapitoly není a ani nemůže být úplný výčet všech předpisů se vztahem k bezpečnosti práce. Záměrem je připomenout základní podmínky a požadavky, které vznikají při přípravě a realizaci stavbu ve vztahu k budoucí údržbě ( udržovacích pracích ).

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi   (1)  Zaměstnavatel,  který  provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně   montážní  nebo  udržovací  práce  pro  jinou  fyzickou  nebo právnickou  osobu  na  jejím  pracovišti, zajistí v součinnosti s touto  osobou  vybavení  pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první  mohou  být  zahájeny  pouze  tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

 

§ 3    Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi   (3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  staveništích  a  bližší  vymezení  prací  a  činností vystavujících  zaměstnance  zvýšenému  ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je  nezbytná  zvláštní  odborná  způsobilost,  stanoví prováděcí právní   předpis.

(viz. nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na  pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. )

  § 9 Odborná způsobilost

   (1)  Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci  rizik  možného  ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále  jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na

  a)  nebezpečí  ohrožení  bezpečnosti  a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců.

 

 

   § 14  (1)  Budou-li  na  staveništi  působit  zaměstnanci  více  než  jednoho zhotovitele  stavby,  je  zadavatel stavby povinen určit potřebný počet  koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále    jen  "koordinátor")  s  přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti  na  koordinaci  ve  fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  Činnosti  koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

 

(4)  Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a  informace  pro  jeho  činnost, včetně informace o fyzických osobách, které  se  mohou  s  jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu   potřebnou  součinnost  a  zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné  osoby  k  součinnosti  s  koordinátorem  po celou dobu přípravy a realizace stavby.

 

§ 18 (1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen   b)  bez  zbytečného  odkladu  předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud  byl  již  určen,  popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních  a  zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se  dotýkají jejich činnosti,