Povinnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby ve fázi přípravy staveb.

Povinnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby ve fázi přípravy staveb.

Povinnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby ve fázi přípravy staveb.

 

Možná někomu, kdo vykonává činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy staveb unikla změna nařízen í vlády č. 591/2006 Sb. vyplývající z nařízení vlády č. 136/2016 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích v platném znění

- 7 písm. d) - koordinátor zapracuje do plánu požadavky na BOZP při udržovacích pracích (původně měl pouze zajistit jejich zpracování).


 

Skutečnost, že koordinátor je povinen zapracovat do plánu BOZP požadavky na bezpečnost při udržovacích prací, umožňuje projektantovi i zhotoviteli, připravit a provést stavbu tak, aby bylo možné bezpečně provádět veškerou údržbu stavby a to po celou dobu životnosti stavby a za běžně předvídatelných vlivů – viz §8 odst. 2) vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

 

Poznámka: Nadměrné množství sněhu je zcela jistě běžně předvídatelným vlivem. Jeho bezpečné odstraňování (včetně např. rampouchů z okapových žlabů) je tedy nutné posoudit již ve fázi přípravy stavby. Například u plochých střech s nosným TR plechem, lze na většině území ČR předvídat, že v době životnosti stavby nastane nutnost odstranit nadměrné množství sběhu.

Obrázek je převzatý z veřejných zdrojů