Povinnost přípraváře stavby

Povinnost přípraváře stavby

     ČSN EN 1090-4:2019 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách požaduje po přípraváři stavby, aby zkontroloval, zda jsou splněna opatření uložená v čl. A.3.4 této normy dostatečná, nebo je potřeba několik opatření zkombinovat, aby byla dostatečně účinná.

Článek A.3.4 Zabránění ledovým převisům na střechách ČSN EN 1091-4:2019 uvádí:

Převisům ledu lze zabránit, pokud jsou ve fázi přípravy přijatá vhodná opatření, například:

 • Vyhnout se přečnívajícím koncům střechy, nebo je alespoň tepelně izolovatꓼ
 • Vyhnout se střechám ve stínu nebo používání topeníꓼ
 • Ohrožené plochy vybavit střešním vytápěnímꓼ
 • Instalovat vodotěsný prvek podpírající střechu do vzdálenosti až 3 m a připojit jej k okapuꓼ
 • Nesituovat stékání vody/spád střechy v chladných oblastech střechyꓼ
 • vyhřívat žlaby, zejména vnitřní konstrukceꓼ
 • vyhýbat se ohybům v odtokových svodechꓼ
 • udržovat odvodňovače prosté nečistot, čistit odvodňovací žlaby a svodyꓼ
 • zavést okapové vytápění co nejníže do odtokových svodů, pokud možno do míst, kde nezamrzá zemꓼ
 • zvážit riziko pádu spolu s podokapním žlabemꓼ
 • udržovat sníh na střeše rovnoměrně rozložený (hodně jednotlivých sněhových zarážek namísto několika lineárních konstrukcíꓼ
 • připojit parotěsnou zábranu ke žlabu a používat jako nouzový odtokꓼ
 • chránit pomocí sněhových chráničů systémy zabraňující pádu, chodníky a další jiné překážky proti hromadění sněhu a leduꓼ
 • zcela se vyhnout nebo minimalizovat možnost vzniku tepelných mostůꓼ
 • vyhnout se velkým rozdílům u součinitelů tepelné izolace.

Tato, opatření má přípravář stavby zkontrolovat a ověřit, zda jsou dostatečná.