Opatření k ochraně proti pádu navrhují stále častěji instalační firmy, které pak provedou i montáž kotvicího zařízení

Opatření k ochraně proti pádu navrhují stále častěji instalační firmy, které pak provedou i montáž kotvicího zařízení

V poslední době se stalo zvykem, že projektanti ponechávají návrh systémů k ochraně proti pádu za využití kotvicích zařízení kotvících zařízení (viz ČSN EN 795) na firmách, které pak zařízení sami instalují. Chyby, které se vyskytují jsou někdy až nepochopitelné. Zde je příklad jednoho návrhu. Červeně a zeleně jsem vepsal jen ty nejpodstatnější chyby.

Z tohoto návrhu je patrné, že autor nezná nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Do návrhu napíše, že je zakázán vstup na atiku, ale to lze zajistit pouze zábranou.

Časté je také, že instalační firmy "upravují" již vypracovaný projekt opatření proti pádu tak, že projektové řešení "ošidí" na úkor BOZP. Takto ošizenou zakázku získají, sami provedou výchozí prohlídku a sami následně provádějí periodické prohlídky. Uživatel si jen obtížně ověří, zda skutečné provedení opatření k ochraně proti pádu je dostatečně.

 

150430_TS_SO004_střecha ur 23 m_dle návrhu pro web.pdf (2232205)