Odpovědnost vlastníka objektu a dodavatele při údržbě stavby formou prací ve výšce za místo kotvení

Odpovědnost vlastníka objektu a dodavatele při údržbě stavby formou prací ve výšce za místo kotvení

Odpovědnost vlastníka objektu a dodavatele při údržbě stavby formou prací ve výšce za místo kotvení určené k upevnění osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu

     Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění (OSVČ pak „sám sobě“).  Určuje místa kotvení při práci ve výšce za použití osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu (dále jen „OOPP“).

Případnou odpovědnost vlastníka objektu lze rozdělit do dvou skupin:

  1. Součástí objektu jsou zařízení, která jsou přímo určena k upevnění OOPP. Tím může být kotvicí zařízení dle ČSN EN 795 – certifikovaný systém/zařízení, bezpečnostní střešní háky dle ČSN EN 517, místa kotvení realizovaná formou zámečnických výrobků na základě návrhu autorizované osoby, případně části nebo součásti objektu k tomu určené projektovou dokumentací.
  2. Části objektu, které nebyly v projektové dokumentaci určené jako místo kotvení pro upevnění OOPP. Například ŽB konstrukce, ocelové konstrukce jako jsou nosné konstrukce klimatizačních jednotek, ochranná zábradlí a další.

Ad. 1 - Vlastník, případně, ten, kdo vlastníka zastupuje, v rámci předání pracoviště – povolení prací apod. seznámí dodavatele s návody na používání těchto zařízení, částí objektu. Za způsob použití je pak již odpovědný dodavatel. Vlastník však nese odpovědnost za technický stav a funkčnost zařízení v době předání. V případě, že dojde k selhání zařízení má možnost se v určitých případech vyvinit. Selhání zařízení není předmětem příspěvku. Vlastník musí zajišťovat údržbu, pravidelné prohlídky, kontrolu, jsou-li předepsány a vše co je požadováno pro správnou funkci zařízení určených k upevnění OOPP.

Ad. 2 – Vlastník předá pracoviště, povolí práce a dodavatel si určí/zřídí odpovídající místa kotvení v souladu s oddílem II Přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bod 5. Pokud dodavatel použije některé části objektu jako místo kotvení, je povinen si ověřit (pokud nejde o zcela staticky nezpochybnitelnou část objektu), zda tato část objektu je vhodná jako místo kotvení a splňuje požadavek dostatečné odolnosti ve směru předpokládaného pádu. Zejména u některých ocelových konstrukcí, ocelového zábradlí, kdy není viditelné upevnění, kde jsou sváry apod. je potřebné si ověřit vhodnost těchto míst kotvení. U řady konstrukcí nelze pouhou prohlídkou zjistit pevnost a odolnost a je nutné vycházet z projektové dokumentace.

Dodavatel sdělí vlastníkovi, jaké jsou pevnostní požadavky na místo kotvení. U ocelových konstrukcí je nezbytné se seznámit s povoleným zatížením, které je uvedeno v projektové dokumentaci a zda byla provedena případná kontrola ve smyslu ČSN 73 2604 - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Využití součásti objektu, které nejsou primárně určené jako místo kotvení bez vědomí vlastníka není správné.

U řady prací ve výšce je předepsáno zpracovat technologický postup, ten zpracovává dodavatel a je odpovědný za jeho správnost. Vlastník objektu má právo uplatnit připomínky a povinnost případně upozornit na skutečnosti, které souvisí s objektem a jeho provozováním, které nemohou být dodavateli známy. Případně informovat dodavatele o pravidlech BOZP, která jsou specifická pro daný objekt a jeho provoz.

Mojmír Klas, červenec 2020