Znalecká a projekční kancelář

Ocelové ochranné zábradlí, pevný ocelový žebřík – kontrolovat stav?

Ocelové ochranné zábradlí, pevný ocelový žebřík – kontrolovat stav?

V praxi se obvykle setkávám s kladnou odpovědí na otázku, zda je potřebné kontrolovat ocelová zábradlí – viz ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí a pevné ocelové žebříky – viz ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Váhání nastává při odpovědi, jak často, podle jakého předpisu a kdo je oprávněný tuto kontrolu provádět.

ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb poskytuje odpověď na všechny tyto otázky. Pro ty, kteří tuto normu nemají k dispozici, nebo nemají dostatek času se seznámit s celým obsahem této normy, chci v tomto článku uvést základní skutečnosti, které by pracovník odpovědný za správu objektu měl znát.

  • Norma uvádí požadavky na projektovou dokumentace a na dokumentaci, která vzniká v průběhu provozu ocelových konstrukcí a navazuje na ČSN EN 1090-1 a 2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcíꓼ
  • Ocelové zábradlí i ocelový pevný žebřík v provedení zámečnický výrobek je ocelovou konstrukcíꓼ
  • Ke každé ocelové konstrukci musí být tzv. provozní dokumentace (to může být i velmi stručný dokument, který uvádí jak často a jak se má provádět prohlídka ocelové konstrukce, tedy i prohlídka ocelového zábradlí a ocelového pevnému žebříku. Tuto dokumentaci dodá projektantꓼ
  • Provádět kontrolu je oprávněna osoba se stejným oprávněním jako, osoba oprávněná konstrukci navrhovat a dále osoby k tomu oprávněn jinak (soudní znalci a pod.). Podrobněji viz čl. 6.2.1 ČSN 73 2604ꓼ
  • U konstrukcí nepodléhajících stavebnímu povolení může prohlídku provádět též výrobce konstrukce nebo osoba splňující požadavky předpisu příslušného státního odborného dozoru. Za zamyšlení stojí, zda, pokud je zábradlí a žebřík součástí vydaného stavebního povolení, je oprávněn kontrolu provádět výrobce konstrukce. Důležitou roli bude zřejmě hrát roli i to, zda jde například o zábradlí na plochách s veřejným provozemꓼ
  • První kontrola provozní dokumentace je kontrola v rámci výchozí prohlídkyꓼ
  • Běžná kontrola se provede vizuálně, případně za použití jednoduchých nástrojů. Současně se provede kontrola použitelnostiꓼ
  • Prohlídka použitelnosti souvisí s jejich provozem (myšleno zábradlí, žebříku), kontroluje se deformace, kmitání, příslušenství a bezpečnostní prvky. Jako příklad prvků ke kontrole jsou uvedena i vedení pro zachycovače pádu – tedy pokud jsou navrženy a provedeny jako zámečnický výrobek. Jiná situace je u certifikovaných zachycovačů pádu, ty se kontrolují dle jiných předpisů a postupůꓼ
  • Intervaly prohlídek – intervaly prohlídek vychází ze zatřídění konstrukce. Zatřídění provede projektant v souladu s požadavky příslušné ČSN, proto je důležité obdržet i provozní dokumentaci. Ve třídě CC2 a CC1 se běžná prohlídka provádí jedenkrát za 5 let, podrobná prohlídka se provádí na základě doporučení běžné nebo mimořádné prohlídky, nejméně jedenkrát za 10 let. Co je nutné kontrolovat při podrobné prohlídce, lze najít v čl.6.2.5 ČSN 73 2604ꓼ
  • U konstrukcí s omezenou životností se navíc provádí prohlídky před ukončením předpokládané životnosti jednotlivých prvků. Životnost stanovuje projektant a bude uvedena v provozní dokumentaci

Prohlídka ocelového žebříku a zábradlí není časově náročná, poskytuje však jistotu, že všechny části jsou plně funkční. Zejména je důležitá kontrola upevňovacích prvků.

V rámci prohlídky je důležité vyhodnotit stav a konstatovat, zda poškození konstrukce, stav nátěrů, korozní úbytky a další nejsou již takového rozsahu, že zábradlí nebo žebřík nelze bez opravy dále používat.

 

Mojmír Klas

 

 

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode