Obdrželi jsme tento dotaz týkající se míst kotvení na lešení

Obdrželi jsme tento dotaz týkající se míst kotvení na lešení

Požaduji po jednom zhotoviteli, tedy jeho stavbyvedoucím, aby na konstrukci lešení vyznačil místa, kde se pracovníci ukotví se svými bezpečnostními postroji. On mi odpověděl : „Kotevní body jsou na lešení od výrobce lešení a jsou ve spoji sloupku a vodorovné příčle a na kotevním místě vrchního zábradlí“. Prosím, postačuje toto všeobecné konstatování, protože já si myslím, že by ony kotvící body měly být stavbyvedoucím přímo určeny a viditelně označeny?

Náš názor: Odpověď najdeme v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kde je v Příloze II. uvedeno v části: Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky v bodu 5:  Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu.  Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

     Z toho vyplývá, že tento odborně způsobilý pracovník může určit místa, která jsou pro tento účel výrobcem zábradlí určena. Je však potřebné ověřit, zda tato místa splňují statickou odolnost 12 kN pro jednu osobu. 12 kN je požadavek na kotvicí zařízení dle ČSN EN 795. Za každého dalšího pracovníka na stejném místě kotvení se ke 12-ti kN připočítává 1 kN. Zvláště u vodorovných příčlí je potřebné si ověřit, zda je tato hodnota splněna.

     Za neméně významné – viz fotografie, považuji ověřit, zda lešení samo o sobě jako celek je schopné síly, které na lešení při zachycení pádu budou působit, zvládne.