Nevytvářet rizikové situace je vždy lepší, než následně riziko řešit – Čtvrtá část - Riziko pádu z výšky při údržbě zařízení umístěných na střeše

Nevytvářet rizikové situace je vždy lepší, než následně riziko řešit – Čtvrtá část - Riziko pádu z výšky při údržbě zařízení umístěných na střeše

Jste projektantem, stavebním dozorem, stavbyvedoucím, koordinátorem BOZP, stavebníkem?

Na mnoha střechách jsou různá zařízení zbytečně umísťována v blízkosti volného okraje na plochy, kde pracovníkovi hrozí riziko pádu z výšky.

Posunout tato zařízení dál od okraje střechy je snadnou prevencí před rizikem pádu.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. uvádí v § 3 Ochranu proti pádu není nutné provádět na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů,  pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou   vymezeny  vhodnou  ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně  1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu.

Foto vlastní.