Nesprávně řešená ochrana proti propadnutí prosvětlovacím pásem

Nesprávně řešená ochrana proti propadnutí prosvětlovacím pásem

Výška zábradlí nevyhovuje požadavkům ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, pokud má zábradlí sloužit jko zábrana - viz nař. vl. č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, pak nevhovuje vzdálenost zábradlí od otvoru nechráněného proti propadnutí.