Může být madlo ochranného zábradlí provedeného dle ČSN 74 3305 využito jako místo pro upevnění OOPP proti pádu?

Může být madlo ochranného zábradlí provedeného dle ČSN 74 3305 využito jako místo pro upevnění OOPP proti pádu?

Je možné ochranné zábradlí navržené dle ČSN 74 3305 používat jako místo kotvení pro upevnění OOPP proti pádu?

Odpověď zní: obecně ne. Použít ochranné zábradlí lze pouze tehdy, pokud je zábradlí navrženo i pro tento účel.

Odůvodnění:

Ochranná zábradlí se navrhují na zatížení dle ČS EN 1991-1 Zatížení konstrukcí - Část 1. Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (viz čl. 5.2.1 ČSN  74 3282 Ochranná zábradlí).

Vodorovné zatížení zábradlí dle ČSN EN 1991-1 se navrhuje na hodnoty 1,0 až 2,0 kN, s výjimkou kategorie C5, kde je návrhová hodnota 5,0 kN.

Kategorie C5 je navrhována pro plochy, kde může dojít k vysoké koncentraci lidí, např. budovy pro veřejné akce jako koncertní síně, sportovní haly, včetně tribun, terasy a přístupové plochy a železniční nástupiště.

Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, musí místo kotvení (místo pro upevnění OOPP proti pádu) být ve směru pádu dostatečně odolné. Toto nařízení vlády žádné hodnoty povoleného zatížení, které místo musí splňovat, neuvádí. K odvození požadovaných hodnot pevnosti je nutné využít ČSN se vztahem k těmto požadavkům.

ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení požaduje, aby místo kotvení pro jednu osobu odpovídalo statickému zatížení 12 kN pro jednu osobu. Pro každou další osobu pak plus 1 kN.

ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky vyžaduje dodržení zatížení 10 kN pro jednu osobu. Bezpečnostní střešní háky jsou navrhovány pro práci formou lanového přístupu, navrhují se pro šikmé střechy. Při této formě ochrany proti pádu nedochází při zachycení pádu k takovému zatížení jako u kotvicích zařízení dle ČSN EN 795, které může být použito pro všechny způsoby práce dle ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pádu.

Shrnutí:

  • Ochranné zábradlí – statická pevnost 1,0 až 2,0 kN (s výjimkou ochranného zábradlí kategorie C5, kde je zatížení 5,0 kN).
  • Kotvicí zařízení i bezpečnostní střešní háky 12 kN, resp. 10 kN pro jednu osobu.
  • Tlumiče pádu zajišťují omezení síly působící na tělo, a tedy i na místo upevnění na 6 kN.
  • Při pádu „do“ bezpečnostního vedení při poruše pracovního vedení nelze dynamickou sílu působící na místo kotvení vypočítat.
  • Rozdíl mezi pevností ochranného zábradlí a místa kotvení nebo bezpečnostního střešního háku je, s výjimkou kategorie C5, 8 až 11 kN.
  • Nelze zapomenout také na skutečnost, že ocelové zábradlí je konstrukce, která musí být podrobena pravidelné prohlídce dle ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Bez ověření, zda ocelové zábradlí navržené i jako místo kotvení je ve vyhovujícím stavu, toto zábradlí použít nelze.

 

www.mojmirklas.cz

www.mojmirklas.cz