Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu

Místo kotvení osobního ochranného  pracovního  prostředku  proti  pádu

Místo určené pro upevnění osobního ochranného  prostředku proti pádu - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.