Znalecká a projekční kancelář

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Pro většinu pracovníků v oblasti BOZP bude zřejmě rozhodné, které konstrukce se vtahem k bezpečnosti práce je nutné považovat za ocelovou konstrukci, u kterých je nutné provádět kontroly a kdo je oprávněný pro jejich provádění.

Co vše pro potřeby této FB skupiny je ocelovou konstrukcí, které je potřeba věnovat pozornost?

Jako příklad uvádí norma: schodiště, žebříky, zábradlí, kotvicí body, vedení pro zachycovače pádu apod.)

ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb rozlišuje z pohledu oprávnění pro provádění kontroly dvě základní skupiny:

  1. ocelová konstrukce podléhající stavebnímu povolení,
  2. ocelové konstrukce nepodléhající stavebnímu povolení.

Autor příspěvku se domnívá, že ocelová konstrukce, která byla součástí stavebního povolení náleží do první skupiny.  Pokud však stejná konstrukce byla dodatečně provedena a nebylo nutné stavební povolení, náleží do druhé skupiny. Například pevný ocelový žebřík tak jednou může náležet do první skupiny, dodatečně osazený pak do skupiny druhé.

Z tohoto člení vyplývá tak oprávnění k provádění prohlídek:

  1. kontroly provádějí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu.  V případě nedestruktivních kontrol svárů se vyžaduje kvalifikace osob, kterou stanovuje ČSN EN 1090-2+a1. Tedy pro tento typ kontroly svárů je to osoba s oprávněním v oboru statiky a dynamiky staveb.
  2. U konstrukcí nepodléhajících stavebnímu povolení může prohlídku provádět též výrobce konstrukce nebo osoba splňující požadavky předpisu příslušného státního odborného dozoru.

Četnost prohlídek určuje projektant, a to na základě zatřídění konstrukce do tříd podle Přílohy A ČSN EN 1993-3-1. Ve třídě CC2 a CC1 se běžná prohlídka provádí jedenkrát za 5 let, podrobná prohlídka se provádí na základě běžné nebo mimořádné prohlídky, nejméně jedenkrát za 10 let. Konstrukcí CC3 jedenkrát ročně.

U konstrukcí s omezenou životností danou projektem se provádí kontrola, zda konstrukce nebo její prvky nedosáhly deklarované životnosti.

Zatřídění se provádí mimo jiné i podle účelu využití. Autor příspěvku se domnívá, že při změně užívání konstrukce je nutné posoudit oprávněnost původního zatřídění, tím i charakter i četnost prohlídek.

Pokud není zatřídění k dispozici, může dle názoru autora příspěvku, provést zatřídění pouze osoba oprávněná pro navrhování dané konstrukce. Pro naplnění požadavků kontrolovat tyto konstrukce je nutné zatřídění ověřit, nebo doplnit. Tato normy také předpokládá vytvoření náhradní dokumentace.

ČSN 73 2604 také předpokládá prohlídku použitelnosti. Jedná se o prohlídku konstrukcí související s jejich provozem, kontrolu deformací, příslušenství a bezpečnostních prvků (tribuny, schodiště, žebříky, zábradlí, kotvicí body, vedení pro zachycovače pádu apod.).

8. června 2020

Mojmír Klas

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode