Kdy vzniká povinnost vystavit prohlášení o vlastnostech včetně vzoru prohlášení

Kdy vzniká povinnost vystavit prohlášení o vlastnostech včetně vzoru prohlášení

Mnoho výrobců, distributorů a dovozců neví, kdy vzniká povinnost dodat spolu s výrobkem prohlášení o vlastnostech a tak nesprávně dodává prohlášení o shodě.

Informace, kdy je nutné vypracovat a dodat spolu s výrobkem je uvedeno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.

Obecně platí, že vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo, je-li výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, které pro ně bylo vydáno, je nutné vypracovat prohlášení o vlastnostech. Upozornění: ne každá norma, která má v názvu EU je harmonizovaná. Informaci o tom, zda je norma harmonizovaná, lze najít také na stránkách ÚNMZ v sekci stavebních výrobků – harmonizované normy.

Prohlášení o vlastnostech vystavuje výrobce, nebo dovozce. Upozornění: pokud jde o výrobek pocházející z EU a je distribuován v jiné zemi EU, není firma, která výrobek nabízí např. v ČR dovozcem. Je distributorem. Dovozcem je „pouze“ ten, kdo dováží výrobek ze zemí mimo EU.

Prohlášení o vlastnostech se vypracovává v češtině a musí obsahovat: mimo jiné základní charakteristiky a vlastnosti.

Základní vlastnosti jsou např.: pevnost, propustnost, odolnost,….

Poznámka: Vlastnosti jsou ty vlastnosti, které souvisejí s příslušnými základními charakteristikami vyjádřenými úrovní, třídou nebo popisem. Jsou to informace, které mají vztah k dané charakteristice a vyjadřují se hodnotou, třídou, úrovní. Charakteristika může být vyjádřena jednou, dvěma, ale i více vlastnostmi.

Základními charakteristikami jsou ty charakteristiky stavebního výrobku, které se vztahují k základním požadavkům na stavby.

Co je stavební výrobek? Stavebním výrobkem se rozumí výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby, nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby (viz Příloha k nařízení EP č. 305/2011).

Stavbou se pro tyto účely rozumí pozemní a inženýrské stavby.

Vzor prohlášení o vlastnostech: