Kapitola třetí: Bezpečnost a přístupnost při užívání střechy

Kapitola třetí: Bezpečnost a přístupnost při užívání střechy

ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení:

Článek 6.6.1 uvádí: "Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup, přednostně ze společných prostorů budovy.

Tato ČSN tak předpokládá, že na každou střechu musí být zajištěn přístup.

 

Přístup na střechu se vymezí v provozním řádu budovy - viz čl. 6.6.6 této normy.

 

Je tedy na projektantovi a stavebníkovi/investorovi/zadavateli stavby, aby posoudil zejména:

- typ střechy: s provozem, bez provozu, viz čl. 4.2 a 4.3 této normy,

- četnost vstupu na střechu,

- zda je nutné vystupovat na střechu i za nepříznivého počasí,

- potřebu dopravovat na střechu pomůcky, nářadí, náhradní díly, či jiné další předměty,

- výšku střechy a další.

 

Podle toho rozhodne, zda bude možné používat například:

- mobilní prostředky (žebřík, zdvižnou plošinu apod.)

- pevný kovový žebřík – viz ČSN  74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

- schodiště. Schodiště je nutné navrhnout všude tam, kde pevný kovový žebřík není vyhovující z pohledu četnosti výstupu, rozsahu výstupu, potřeby vynášet na střechu břemena a podobně.

 
 

Pokud je navržen pevný kovový žebřík, je nutné splnit požadavky na řešení místa výstupu – viz obrázek 15 ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby a to takto:

Střecha musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy.

Střechy s provozem musí být osobám přístupné z výškové úrovně střechy alespoň průchozím otvorem o šířce větší než 0,6 m a výšce větší než 1,8 mm.

Střechy bez provozu, na které je umožněn přístup jen poučeným osobám, mohou být přístupné i průlezným otvorem přes skladbu střechy nebo otvorem v přilehlé stěně. Průlezné otvory nesmějí mít žádné rozměr menší než 0,6 m, otvor v přilehlé stěně musí mít otvor alespoň 0,6 m x 1,2 m. Uvedené otvory nesmí být zužovány žebříky, stupni schodišť nebo stupadly.

Průlezné otvory sloužící pro kontrolu a údržbu větraných vzduchových vrstev a prostor mezi plášti musejí mít světlý rozměr alespoň 0,6 m x 0,6 m.

Konstrukce, kterými se vstupuje na střechu, musí odolávat mechanickému namáhání od pohybujících se osob. V jejich dosahu musí být odolná konstrukce pro bezpečný pohyb pracovníků po střeše.

Konstrukce střechy musí umožnit osazení, kontrolu a údržbu zařízení na ochranu před bleskem.

Konstrukce a prvky určené pro pohyb osob na střeše musejí umožňovat bezpečnou a stabilní oporu pro pohyb osob a musí umožňovat dostatečné zapření pracovníka při výkonu montážních prací za klimatických podmínek stanovených provozním řádem.

Ke vstupu na střechu se doporučuje umístit informační tabulku s poučením o zásadách provozu na střeše. Poznámka: pro každou střechu musí být autorem návrhu stanoven režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy.