Kapitola první: Základní právní odkazy

Kapitola první: Základní právní odkazy

Pro oblast ochrany proti pádu je potřebné respektovat zejména tyto právní předpisy:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS;
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu v platném znění;
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění;
  • Pro území Prahy: Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

Komentář:

Příloha Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 stanovuje 7 základních požadavků na stavby.

Jedním z požadavků je: Bezpečnost a přístupnost při užívání. Zde je uvedeno, že stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Zejména stavba musí být navržena a postavena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a použití těmito osobami.

§ 3, odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu uvádí, že staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Při navrhování a realizaci stavby musíme hodnotit rizika při provádění údržby stejně jako v případě prací na staveništi.

§ 8, odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technický požadavcích na stavby požaduje, aby stavba byla navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými je, mimo jiné bezpečnost při užívání. V odstavci dvě tohoto paragrafu je dále uvedeno, že stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1, při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Z toho mimo jiné vyplývá, že je nutné pamatovat u vybraných staveb i na nutnost odstranit nadměrné množství sněhu.

§ 55 vyhláška č. 268/2009 Sb., uvádí v odst. 2, že odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění také požaduje, aby součástí základní charakteristiky stavby a jejího užívání byla také bezpečnost při užívání stavby.

Pro účely tohoto webu je nutné zdůraznit:

  • V případě, že při budoucím užívání stavby, tedy i údržbě stavby vznikají rizika v oblasti bezpečnosti práce, je nutné při navrhování a realizaci stavby se těmito riziky zabývat a případně stavbu navrhnout a provést tak, aby při údržbě bylo možné tato rizika eliminovat;
  • Mezi nejčastější udržovací práce, při kterých nastává riziko pádu z výšky, jsou: kontrola bleskosvodové soustavy, kontrola střešního pláště, údržba fasády – mytí, kontrola spalinových cest, čištění střešních vpustí, čištění okapních žlabů, údržba světlíků, nechráněných proti propadnutí, oprava tmelených spár, odstraňování nadměrného množství sněhu, údržba a kontrola zařízení umístěných na střešním plášti a další.

Projektant a zhotovitel stavby má zvážit, zda udržovací práce je nutné provádět například ze střešního pláště, nebo pomocí mobilních prostředků, třeba pomocí zdvižných plošin. Pozornost je také nutné věnovat požadavku ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení, kde je stanoveno, aby na každou střechu byl zajištěn bezpečný přístup podle účelu. V případě, že je navržen pevný kovový žebřík dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby, je nezbytné řádně vyřešit místo výstupu tak, aby pracovní bezprostředně po opuštění žebříku nebyl ohrožen pádem z výšky – viz obrázek 15 této normy.

Obecně pak platí, že nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, požaduje přednostně navrhovat kolektivní ochranu proti pádu.

Cílem této kapitoly není úplný výčet všech právních předpisů platných pro tuto oblast, ale uvést ty základní, které mají vliv na postup projektanta a zhotovitele stavby.