Kapitola dvanáctá: Údržba střešních pásových světlíků

Kapitola dvanáctá: Údržba střešních pásových světlíků

Střešní pásové světlíky je nutné udržovat, je potřebné odstraňovat sníh, světlíky čistit, kontrolovat nebo vyměnit těsnění, kontrolovat případně vyměnit příslušenství, udržovat otevírací mechanismus a další.

Pro pásové plastové světlíky platí ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště – Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce – Klasifikace, požadavky a zkušební metody. Příloha A této normy v článku A.2.1 je uvedeno: „Pásové střešní světlíky podle této normy nejsou pochozí“. Pokud tedy nejsou pochozí, jedná se tedy dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, o otvory nechráněné proti propadnutí.

U ostatních světlíků mimo působnost této normy je nezbytné v případě, že světlík má být užíván bez potřebné ochrany proti pádu, doložení potřebných zkoušek od akreditované společnosti pro tento účel. Nepostačí pouze zkouška měkkým a tvrdým tělesem. Tato zkouška nedokládá odolnost proti propadnutí osobou.

Ochranu proti pádu do světlíku lze zajistit dvěma způsoby:

  • kolektivní ochranou
  • a nebo individuální ochranou proti pádu.

Kolektivní ochrana má přednost – viz citované nařízení vlády. Kolektivní ochranu lze zajistit vloženou mříží nebo sítí dle ČSN EN 1263-1 Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy. Předností ocelové mříže je dlouhodobá trvanlivost. Sítě je nutné vyměňovat dle životnosti, kterou deklaruje výrobce. Oby typy vyžadují provádění pravidelných kontrol.

Při rozhodnutí provádět údržbu světlíků za využití osobních ochranných prostředku proti pádu, je nutné, aby místo kotvení (např. kotvicí zařízení) bylo umístěno tak, aby bylo možné k němu přistoupit bez ohrožení pádem z výšky.

Mimořádnou pozornost je potřebné věnovat ověření, zda pod světlíkem je dostatečná výška pro bezpečné zachycení pádu. K úrazu při zachycení pádu může dojít také střetem s konstrukcí stavby.

Pomocníkem pro stanovení potřebné výšky může být tento obrázek: