Znalecká a projekční kancelář

Kapitola jedenáctá: Údržba střešních pásových světlíků

Střešní pásové světlíky je nutné udržovat, je potřebné odstraňovat sníh, světlíky čistit, kontrolovat nebo vyměnit těsnění, kontrolovat případně vyměnit příslušenství, udržovat otevírací mechanismus a další.

Pro pásové plastové světlíky platí ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště – Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce – Klasifikace, požadavky a zkušební metody. Příloha A této normy v článku A.2.1 je uvedeno: „Pásové střešní světlíky podle této normy nejsou pochozí“. Pokud tedy nejsou pochozí, jedná se tedy dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, o otvory nechráněné proti propadnutí.

U ostatních světlíků mimo působnost této normy je nezbytné v případě, že světlík má být užíván bez potřebné ochrany proti pádu, doložení potřebných zkoušek od akreditované společnosti pro tento účel. Nepostačí pouze zkouška měkkým a tvrdým tělesem. Tato zkouška nedokládá odolnost proti propadnutí osobou.

Ochranu proti pádu do světlíku lze zajistit dvěma způsoby:

  • kolektivní ochranou
  • a nebo individuální ochranou proti pádu.

Kolektivní ochrana má přednost – viz citované nařízení vlády. Kolektivní ochranu lze zajistit vloženou mříží nebo sítí dle ČSN EN 1263-1 Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy. Předností ocelové mříže je dlouhodobá trvanlivost. Sítě je nutné vyměňovat dle životnosti, kterou deklaruje výrobce. Oby typy vyžadují provádění pravidelných kontrol.

Při rozhodnutí provádět údržbu světlíků za využití osobních ochranných prostředku proti pádu, je nutné, aby místo kotvení (např. kotvicí zařízení) bylo umístěno tak, aby bylo možné k němu přistoupit bez ohrožení pádem z výšky.

Mimořádnou pozornost je potřebné věnovat ověření, zda pod světlíkem je dostatečná výška pro bezpečné zachycení pádu. K úrazu při zachycení pádu může dojít také střetem s konstrukcí stavby.

Pomocníkem pro stanovení potřebné výšky může být tento obrázek: 

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode