Kapitola druhá: Rekonstrukce staveb a bezpečnost a přístupnost při užívání

Kapitola druhá: Rekonstrukce staveb a bezpečnost a přístupnost při užívání

     V případě rekonstrukcí staveb je nutné rekonstruované části provést tak, aby odpovídali normovým i legislativním požadavkům v době zpracování projektové dokumentace nebo v době zhotovení. V této části webu se zabýváme rizikem pádu z výšky, respektive opatřením určeným k ochraně proti pádu z výšky, budeme se zde věnovat převážně střechám a údržbě fasády formou lanového přístupu.

     Poměrně jasně je upravena tato povinnost u rekonstrukcí střech. ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení v oddílu 6 Dokumentace střechy a výměna informací. Norma pamatuje i na situaci, kdy se projektová dokumentace nezpracovává. V článku 6.4 je uvedeno: v případě, že návrh řešení střechy není zaznamenán podle čl. 1, stává se autorem návrhu střechy subjekt, který střechu realizoval.

     Autoři návrhů střechy (projektanti, zhotovitelé, realizační firmy) v naprosté většině zapomínají na povinnost stanovit pro střechu režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy. Pro každou střechu musí být vypracován plán údržby a kontroly, funkčnosti odvodňovacích prvků včetně lapačů splavenin u paty odpadního potrubí.

     Na střechu musí být dle ČSN 73 1901 zajištěn bezpečný přístup podle účelu. Není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše. Pominout nelze i kontrolu a údržbu zařízení určeného na ochranu před bleskem a světlíků nechráněných proti propadnutí.

     Pokud se na střechu vstupuje pomocí pevného kovového žebříku, je nutné při rekonstrukci zajistit jeho úpravu dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Zvláštní pozornost si zaslouží vyřešení místa výstupu. Dle této normy je potřebné upravit žebřík v místě výstupu takto:

Střechu je nutné upravit tak, aby byla vybavena přiměřeně plánovanému provozu zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy. Nelze zapomenou ani na možnost bezpečného odstranění nadměrného množství sněhu. ČSN 73 1901 rovněž požaduje, pokud nelze zajistit, aby sníh nepadal ze střechy vymezení prostoru, kam sníh nebo led může padat. Toto opatření musí být v souladu se zájmy majitele pozemku nebo správce komunikace.

     Pro údržbu fasády formou lanového přístupu je nutné střechu vybavit zařízením, které umožní bezpečné upevnění pracovního a bezpečnostního vedení pro tuto práci. V místě upevnění tohoto vedení je nutné počítat se statickou pevností tohoto místa 12 kN pro jednu osobu – viz ČSN EN 795. Pro každou další osobu se připočítává 1 kN. Je možné použít kovovou konstrukci, kterou musí navrhnout autorizovaná osoba v oboru statiky staveb a je nutné v tomto návrhu rovněž stanovit režim kontrol a údržby dle ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

     Další možností je osazení certifikovaného kotvicího zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osobo proti pádu – Kotvicí zařízení. Rozmístěním těchto zařízení se budeme věnovat v některé z dalších kapitol.