Kapitola devátá: Obvodové řešení kotvicího zařízení

Kapitola devátá: Obvodové řešení kotvicího zařízení

Umístit kotvicí řešení v určité vzdálenosti (nejméně 1500 mm) od volné hrany plochy se sklonem do 10° umožňuje v některých případech využít linii kotvicího zařízení jako předepsané vymezení plochy - viz § 3, odst. 4, písmeno a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Povinnost použít OOPP proti pádu je tak pouze v prsotru mezi kotvícm zařízením a volnou hranou.