Kapitola jedenáctá: Otvory nechráněné proti propadnutí

Kapitola jedenáctá: Otvory nechráněné proti propadnutí

     Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na    pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky určuje povinnost chránit volné okraje otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m - § 3, odst. 4), písmeno b.

     Za otvory nechráněné proti propadnutí je potřebné považovat také všechny světlíky kryté plastovými deskami.

     Ochranu je potřebné přednostně provádět formou kolektivní ochrany – vloženými mřížemi nebo sítěmi. Kolektivní ochranu je nutné zvolit také tam, kde není pod otvorem dostatečná výška k bezpečnému zachycení pádu.  Individuální ochrana proti pádu je nevhodná u menších otvorů, kde při použití individuální ochrany proti pádu může dojít ke vkročení do otvoru a zranění dolní končetiny. Vložená mříž zde zabrání tomuto úrazu.

Poznámka: Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní   ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny – viz § 3, odst. 2 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

V případě, že je navržena individuální ochrana proti pádu, je potřebné vzít v úvahu i možnost, že bude v budoucnu pod otvorem umístěno něco, co by mohlo způsobit střet padající osoby, s překážkou, např. regály, stroje apod.

Při výpočtu potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu je nutní vyhodnotit tyto faktory: