Dotaz: Jsou pásové plastové světlíky pochozí (pochůzné)?

Dotaz: Jsou pásové plastové světlíky pochozí (pochůzné)?

Naše stanovisko:

Často se také setkávám s tím, že dodavatel pásových plastových světlíků deklaruje, že „jeho“ světlíky jsou odolné proti propadnutí, tedy, že se nejedná o otvor nechráněný proti propadnutí – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Tuto skutečnost nelze u tohoto typu světlíku deklarovat.

Pásové plastové světlíky se navrhují a provádějí dle ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště – Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce – Klasifikace, požadavky a zkušební metody.

Tato norma v Příloze A uvádí, mimo jiné: Pásové plastové světlíky podle této normy nejsou pochozí.

Tato skutečnost znamená, že takové světlíky nejsou odolné proti propadnutí a pracovník, který provádí údržbu světlíků musí být chráněn proti pádu.

Norma uvádí i to, co považuje za údržbu světlíků.

Do údržby náleží:

  • čištění stavebních prvků a zasklívacích prvků,
  • kontrola a případná výměna těsnění,
  • kontrola, údržba a případná výměna příslušenství,
  • údržba otevíracího mechanismu,
  • protokolování všech důležitých informací z údržby.

 

Poznámky:

Zkouška rázového zatížení se u těchto světlíků provádí měkkým tělesem o hmotnosti 50 kg. Neodpovídá tedy případné hmotnosti padajícího člověka.

Řada výrobců označuje světlíky tak, jak je uvedeno na fotografií, tedy upozorňuje na skutečnost, že světlík není pochozí (pochůzné).

Pochůzné v závorce uvádím proto, že pojem pochozí český pravopis nezná. Pojem pochůzný sice také ne, ale je alespoň definován v ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení