ČSN EN 516:2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.

ČSN EN 516:2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.

ČSN EN 516:2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.

Následující text se týká třídy 2.

Čl. 6.1 Všeobecně  

Zařízení pro vstup na střechu se třídí následovně:

  • Třída 1: Zařízení, která nesmí sloužit jako kotvicí body osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení
  • Třída 2: Zařízení, která mohou sloužit jako kotvicí body osobních ochranných prostředků proti pádu a pro přidržení

Čl. 10 Návod pro montáž a použití

U zařízení pro přístup na střechu třídy 2 musí výrobce uvést, že zařízení musí být kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem a že musí být udržováno, pokud to výrobce považuje za nezbytné.

Závěr, který z toho pro mě vyplývá:

  1. Projektanta stavby je povinen počítat s tím, že v rámci budoucího udržování stavby bude tato činnost prováděna – vit úkoly projektanta dle ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Čl. 6.6: Pro každou střechu musí být autorem návrhem zpracován režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy.
  2. Autorizovaná osoba v oboru statika a mechanika staveb, pokud navrhne konkrétní výrobek určený jako lávka, plošina a stupeň jako ocelovou konstrukci, provede zatřídění konstrukce. Od tohoto zatřídění se bude odvíjet kontrola ocelové konstrukce. Kontrola ostatních částí, např. dřevěných, není dle mých znalostí nikde upravena (mohu se však mýlit). Je tedy na autorovi návrhu, aby stanovil pravidla pro tuto kontrolu. Poznámka: pokud se mýlím, že pro dřevěné konstrukce nejsou obecná pravidla pro četnost kontroly, budu rád, když mně někdo zašle příslušný odkaz.
  3. Výrobce, distributor, který prefabrikovaný výrobek vyrábí nebo dodává:

Spolu s montážním návodem, je povinen dodat pokyny pro provádění roční kontroly. Nepovažuji za dostatečné, pokud pouze uvede, že kontrola je povinná. Musí uvést, jak se kontrola provádí.

Pokud jde o výrobky z EU, dodá také prohlášení o vlastnostech od výrobce v českém jazyce – viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, protože jde o stavební výrobek. Poznámka: Ten, kdo výrobek z jiného státu EU prodává na území ČR není dovozcem.

Závěr: předem děkuji za případné názory, podněty, doporučení.

Poznámka:

Přiložená fotografie je pouze ilustrační,

Nejsem autorem normy jsem její uživatel, a tak neodpovídám za obsah normy.