Častý dotaz: musíme stávající střechy osadit systémy k ochraně proti pádu?

Častý dotaz: musíme stávající střechy osadit systémy k ochraně proti pádu?

Není mně známo, že by existoval předpis (právní, nebo ČSN), který by požadovala vybavit všechny stávající střechy systémy určenými k ochraně proti pádu. Má to však jeden háček. V okamžiku, kdy firma vyšle na plochu - střechu pracovníka a jemu hrozí riziko pádu, musí zajistit odpovídající ochranu proti pádu. Je možné konstatovat, že do doby, než bude nutné na střechu pracovníka vyslat, není vždy nutné se situací zabývat. Jsou však udržovací práce, které lze dopředu předpokládat - například revize, odstranění nadměrného množství sněhu, kontrola střešního pláště, kontrola zařízení určených k ochraně před bleskem a další a pak je nutné střechu vybavit v souladu s ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení, konkrétně čl. 5.6 Bezpečnost při užívání. Zároveň je nezbytné zvážit, že pro některé práce  odstraňování sněhu) nelze zpravidla v době, kdy je nutné práci vykonat, již žádná stavebně-technická opatření udělat.

Z  článku 5.6 ČSN 73 1901 bych vybral zejména dva odstavce:

5.6.1 Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup podle účelu. Není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše

a

5.6.2 Střecha musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy.

Pokud zaměstnavatel vyšle na plochu s rizikem pádu pracovníka a je si vědom, že nemůže zajistit jeho bezpečnost, se dle mého názoru dopouští trestního činu, neboť pracovníkovi může hrozit i smrt následkem pádu.

Při posuzování, zda stávající střechy vybavit systémem zachycení pádu nebo systémem zadržení pádu, je nezbytné vzít v úvahu nař. vl. č. 362/2005 Sb., o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Bez dodržení požadavků tohoto nařízení vlády nelze na střechu povolit vstup.