Častý nedostatek při navrhování kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu na plochách se sklonem do 10°

Častý nedostatek při navrhování kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu na plochách se sklonem do 10°

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v § 3, odst 4) písmeno a) uvádí, že ochranu proti pádu není nutné provádět na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě  přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj").

Umístěním kotvicího zařízení ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od volného okraje je možné ve většině případů tento požadavek naplnit.

Zde jsou příklady:

1) Tento návrh umístění kotvicího zařízení vyžaduje použití prostředků osobní ochrany proti pádu (dále jen "OOPP") na celé ploše střechy. Poznámka: vynutitelnost použití OOPP ve vzdálenosti 8 metrů od volného okraje je diskutabilní. Po takto řešené střeše se nikde nelze pohybovat bez OOPP. Tato střecha nemá navrženo "vymezení" dle § 3, odst 4) písmeno a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., jak je z nařízení vlády citováno v úvodu.

2) I tento návrh umístění kotvicího zařízení vyžaduje použití OOPP na celé ploše střechy. Poznámka: vynutitelnost použití OOPP ve vzdálenosti 14 metrů od volného okraje je mimořádně problematická. Po takto řešené střeše se nikde nelze pohybovat bez OOPP. Jak se pracovník bezpečně dostane ke středovým bodům za použití OOPP není jasné. Tato střecha nemá navrženo "vymezení" dle § 3, odst 4) písmeno a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., jak je citováno v úvodu.

3) Vhodným umístěním kotvicího zařízení lze pro řadu situací zajistit "vymezení" dle § 3, odst 4) písmeno a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., využitím vlastního kotvicího zařízení. Kotvicí zařízení je umístěno po obvodu ve vzdálenosti 1,9 metru od volného okraje. Mimo období, kdy sněhová pokrývka je vyšší než kotvicí zařízení, je možné linii takto umístěného kotvicího zařízení považovat za vymezení. Pokud pracovník překročí linii kotvicího zařízení směrem k volnému okraji, musí použít OOPP. Na ostatních částech plochy není ve většině situací použití OOPP nutné.