Bezpečnost a přístupnost při užívání – základní požadavek na stavby – údržba pásových plastových střešních světlíků s podstavcem nebo bez podstavce

Bezpečnost a přístupnost při užívání – základní požadavek na stavby – údržba pásových plastových střešních světlíků s podstavcem nebo bez podstavce

Aktuální znění stavebního zákona požaduje, navrhnout a provést stavbu tak, aby byly splněny tzv. základní požadavky na stavby. Úplný výčet v současné době platných základních požadavků na stavby však ani ve stavebním zákoně, ani ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nenajdete.

Pro zjištění, které požadavky to jsou, je nutné seznámit se s Přílohou k Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.

Bezpečnost stavby při užívání je zejména možnost bezpečně provádět údržbu stavby tedy i zařízení, která jsou součástí stavby.

U mnoha projektových dokumentací se setkávám s tím, že není vyřešena možnost bezpečně provádět údržbu pásových plastových střešních světlíků s podstavcem nebo bez podstavce – viz ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody. Světlíky provedené dle této normy nejsou pochozí, tvoří tedy otvor nechráněný proti propadnutí.

Podle této normy je nutné údržbu provádět dle pokynů výrobce. Údržba má zahrnovat:

  • Čištění stavebních prvků a zasklívacích prvkůꓼ
  • Kontrolu a případnou výměnu příslušenstvíꓼ
  • Údržbu otevíracího mechanismu – pokud existujeꓼ
  • Protokolování všech důležitých informací.

Osobně bych považoval za důležité uvažovat i s odstraňování sněhu ze světlíků (nadměrné zatížení, nebo dostatek světla pod světlíkem).

Střešní světlíky je téměř ve všech případech nutné udržovat ze střešního pláště.

Možnosti jak zajistit ochranu proti pádu jsou dvě:

  • kolektivní vložením mříže dle ČSN EN  1263-1. Název: Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody ČSN EN 1263-2 Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí.
  • Individuální – osazení kotvícího zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.

Způsob užívání střechy a zařízení na střeše umístěných zapracuje projektant do cyklu kontrol a obnovy dle Přílohy B ČSN 73 1901 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení. Tuto část projektové dokumentace zapracuje následně vlastník/uživatel/správce stavby do provozního řádu budovy.

Mojmír Klas