Stavební zákon, udržovací práce, projektant a koordinátor BOZP

07.08.2010 11:51

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. se zmiňuje o udržovacích pracích zejména v § 3 odst. 3, kde je uvedeno:

 (3 Staveništěm  se  rozumí  místona  kterém se provádí stavba nebo
   udržovací   práce;   zahrnuje  stavební  pozemek,  popřípadě  zastavěný
   stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu
   vymezeném  stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část
   jiné stavby.

 

Z této citace lze dovodit, že při posuzování jaká stavebně technická opatření zahrnout do projektové dokumentace, je potřebné se řídit i veškerými pravidly, která se vztahují k bezpečnosti práce na staveništi. Zvláště pak nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích bezpečnost a ochranu zdraví při   práci na staveništích.

 

Povinnost projektanta je pak uvedena v § 159, odst. 2 stavebního zákona:

 

  (2)  Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
   stavby   provedené   podle  jím  zpracované  projektové  dokumentace  a
   proveditelnost  stavby  podle této dokumentace, jakož i za technickou a
   ekonomickou  úroveň  projektu technologického zařízení, včetně vlivů na
   životní  prostředí.  Je  povinen  dbát  právních  předpisů  a  obecných
   požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
   Statické,  popřípadě  jiné  výpočty  musí být vypracovány tak, aby byly
   kontrolovatelné.  Není-li projektant způsobilý některou část projektové
   dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu
   s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí
   zpracovaný  návrh.  Odpovědnost  projektanta za projektovou dokumentaci
   stavby jako celku tím není dotčena.

 

Za zdůraznění stojí i povinnost projektanta přizvat si, není-li on sám způsobilý,  k některým částem osobu s opravněním pro příslušný obor nebo specializaci. Mezi tyto osoby patří také koordinátor BOZP i zpracovatel plánu BOZP, je-li jiný.

 

Povinnost koordinátora spolupracovat s projektantem je uvedena v    § 18 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na staveništích

odst 1) písmeno b)    bez  zbytečného  odkladu  předat projektantovi, zhotoviteli stavby,   pokud  byl  již  určen,  popřípadě jiné osobě veškeré další informace o   bezpečnostních  a  zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se   dotýkají jejich činnosti

V návaznosti na toto konstatování je třeba zmínit povinnost koordinátora BOZP dle   § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na staveništích

   Koordinátor během přípravy stavby

d)  zajistí  zpracování  požadavků  na  bezpečnost a ochranu zdraví při   práci při udržovacích pracích.

 

Spolupráce projektanta s koordinátorem BOZP při řešení bezpečného provádění udržovacích prací je tak nejen potřebné, ale zejména v zájmu obou. Projektant "zná", jaké udržovací práce je třeba vykonávat, koordinátor "zná", jaká rizika mohou nastat, projektant pak "umí" tato rizika eliminovat vhodnými stavebně technickými opatřeními.