Znalecká a projekční kancelář

Stavební zákon, udržovací práce, projektant a koordinátor BOZP

07.08.2010 11:51

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. se zmiňuje o udržovacích pracích zejména v § 3 odst. 3, kde je uvedeno:

 (3 Staveništěm  se  rozumí  místona  kterém se provádí stavba nebo
   udržovací   práce;   zahrnuje  stavební  pozemek,  popřípadě  zastavěný
   stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu
   vymezeném  stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část
   jiné stavby.

 

Z této citace lze dovodit, že při posuzování jaká stavebně technická opatření zahrnout do projektové dokumentace, je potřebné se řídit i veškerými pravidly, která se vztahují k bezpečnosti práce na staveništi. Zvláště pak nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích bezpečnost a ochranu zdraví při   práci na staveništích.

 

Povinnost projektanta je pak uvedena v § 159, odst. 2 stavebního zákona:

 

  (2)  Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
   stavby   provedené   podle  jím  zpracované  projektové  dokumentace  a
   proveditelnost  stavby  podle této dokumentace, jakož i za technickou a
   ekonomickou  úroveň  projektu technologického zařízení, včetně vlivů na
   životní  prostředí.  Je  povinen  dbát  právních  předpisů  a  obecných
   požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
   Statické,  popřípadě  jiné  výpočty  musí být vypracovány tak, aby byly
   kontrolovatelné.  Není-li projektant způsobilý některou část projektové
   dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu
   s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí
   zpracovaný  návrh.  Odpovědnost  projektanta za projektovou dokumentaci
   stavby jako celku tím není dotčena.

 

Za zdůraznění stojí i povinnost projektanta přizvat si, není-li on sám způsobilý,  k některým částem osobu s opravněním pro příslušný obor nebo specializaci. Mezi tyto osoby patří také koordinátor BOZP i zpracovatel plánu BOZP, je-li jiný.

 

Povinnost koordinátora spolupracovat s projektantem je uvedena v    § 18 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na staveništích

odst 1) písmeno b)    bez  zbytečného  odkladu  předat projektantovi, zhotoviteli stavby,   pokud  byl  již  určen,  popřípadě jiné osobě veškeré další informace o   bezpečnostních  a  zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se   dotýkají jejich činnosti

V návaznosti na toto konstatování je třeba zmínit povinnost koordinátora BOZP dle   § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na staveništích

   Koordinátor během přípravy stavby

d)  zajistí  zpracování  požadavků  na  bezpečnost a ochranu zdraví při   práci při udržovacích pracích.

 

Spolupráce projektanta s koordinátorem BOZP při řešení bezpečného provádění udržovacích prací je tak nejen potřebné, ale zejména v zájmu obou. Projektant "zná", jaké udržovací práce je třeba vykonávat, koordinátor "zná", jaká rizika mohou nastat, projektant pak "umí" tato rizika eliminovat vhodnými stavebně technickými opatřeními.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode