Periodické prohlídky kotvících zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení

03.11.2014 17:19

Od roku 2009, kdy u nás začala v širším rozsahu instalace kotvících zařízení dle ČSN EN 795:2003 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení (dále jen „kotvící zařízení“) se často diskutuje o povinnosti provádět periodické prohlídky těchto zařízení. Norma ČSN EN 795:2003 stanovila poměrně jednoznačně, jaké informace poskytuje výrobce a jaké instalační firma. Článek 7 Přílohy A ČSN EN 795:2003 uvádí výčet informací a dokladů, které je potřebné budoucímu uživateli - zadavateli stavby doložit. Nebyly bychom v České republice, aby se nenašly výrobci i instalační firmy, které se snaží tuto povinnost obejít tím, že vydají pouze prohlášení o vlastnostech (dříve prohlášení o shodě) a neposkytnou žádné další informace stanovené ČSN EN 795:2003.

Kromě informací, které předepisuje ČSN EN 795:2003, musí informace odpovídat také EN 365. Viz čl. 7 ČSN EN 795:2003. ČSN EN 365 je nazvána Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení. Požadavek, aby informace odpovídaly této normě neznamená, že kotvící zařízení je osobním ochranným prostředkem proti pádu (dále jen „OOPP“), ale že musí být poskytnuty informace jak pro kotvící zařízení, tak pro OOPP v rozsahu a způsobem, který umožní správné použití kotvícího zařízení ve spojení s OOPP a aby informace byly slučitelné.

Skutečnost, že v ČSN EN 795:2003 jsou také citovány normy se vztahem k OOPP vede často k názoru, že kotvící zařízení je OOPP. Domnívám se, že jde o chybný výklad a to zejména proto, že již v předmluvě k ČSN EN 795:2003 se říká, že kotvící zařízení dle této normy zahrnují stacionární nebo pohyblivé (mobilní) kotvící body pro připojení systému zachycení pádu osob v souladu s EN 363. Tato normy (ČSN EN 363) se nazývá Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. Tedy, že kotvící zařízení slouží k připojení OOPP, tedy samo o sobě tak není OOPP. V ČSN EN 795:2003 se např. v čl. 3.6 uvádí, že kotvící bod je bod na kotvícím systému, který je určen pro připojení OOPP a v čl. 3.10, že poddajné vedení je vedení mezi koncovými kotveními, ke kterému může být připojen OOPP. Je tedy zřejmé, že kotvící zařízení dle ČSN EN 795:2003 je určeno k připojení OOPP a není tudíž OOPP.

Jednou z povinných informací dodávaných spolu s kotvícím zařízením je i skutečnost, že musí být prováděny periodické prohlídky kotvících zařízení. Četnost periodické prohlídky určuje výrobce, musí však dodržet též uvedenou ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení. Tato ČSN mimo jiné uvádí v čl. 4.4 Návody k periodickým prohlídkám, písmeno b), že návody k periodickým prohlídkám musí obsahovat sdělení (poznámka autora: nikoliv doporučení) o skutečnosti, že četnost periodické prohlídky musí být přinejmenším každých 12 měsíců. Není tedy na vůli výrobce, ani uživatele jak často periodické prohlídky provádět, ale je jednoznačně uvedeno, že četnost musí být nejméně 1 x ročně. To jistě znamená, že v odůvodněných případech, např. mimořádně složitá a na údržbu náročná kotvící zařízení bude nutno kontrolovat častěji. Toto rozhodnutí je pak plně na výrobci kotvícího zařízení.

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, určuje v čl. 4.7 Periodická prohlídka pro výrobce povinnost poskytnout všechny nezbytné informace  a prostředky, např. návody, kontrolní seznamy, seznam náhradních částí a speciální nástroje, atd., aby umožnil provedení periodické prohlídky odborně způsobilou osobou.

Příloha A Informace o instalační dokumentaci a periodické prohlídce ČSN EN 795:2003 je členěna na tři části.

Část A.1 mimo jiné uvádí, že informace by měly být poskytnuty minimálně v jazyce země určení (Poznámka autora: v EN se často vyskytují podmiňovací způsoby vyjádření požadavků, je však potřebné vzít v úvahu, že soudní praxe zpravidla považuje požadavky ČSN za minimální a že je možné volit jiné řešení, avšak řešení splňující nejméně požadavky normy. Zde si například neumím představit lepší řešení než je informace v jazyce země určení -uživatele). Další požadavky této části Přílohy A jsou spíše technického charakteru a nejsou předmětem tohoto článku.

Část A.2 Přílohy A Návod na dokumentaci dodávanou po instalaci mimo jiné poskytuje řadu potřebných informací právě pro provádění periodických prohlídek. Nezbytnou součástí v těch případech, kde je více než jeden kotvící bod je i příslušná fotodokumentace a schématický plán instalace.

Za velmi prospěšnou část normy lze značit i čl. A.3 Přílohy A – Návod na postup pro periodické prohlídky.

Po období, kdy se zejména odborná veřejnost seznamovala s nutností řešit ochranu proti pádu, např. právě instalací kotvících zařízení, nastal čas, kdy je potřebné se zaměřit zejména na:

  • Instalaci kotvících zařízení řádně certifikovaných;
  • Instalaci kotvících zařízení pouze odborně způsobilými osobami nebo organizacemi;
  • Dodržení požadavků na instalaci stanovených výrobcem;
  • Úplnost informací poskytovaných výrobcem;
  • Úplnost instalační dokumentace dodávané po instalaci;
  • Řádné provádění pravidelných prohlídek kotvících zařízení.

V zájmu správného používání, údržby a provádění periodických prohlídek je potřebné, aby zadavatelé staveb, investoři, uživatelé kotvících zařízení je potřebné, vyžadovat dodání nezbytných informací od výrobce i instalační firmy.