ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby, aneb, jak vyřešit situaci, kdy není možné dodržet požadavek na maximální délku větve příčlového žebříku 10 m

ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby, aneb, jak vyřešit situaci, kdy není možné dodržet požadavek na maximální délku větve příčlového žebříku 10 m

ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby, aneb, jak vyřešit situaci, kdy není možné dodržet požadavek na maximální délku větve příčlového žebříku 10 m

Uvedená ČSN stanovuje největší délku příčlového žebříku s jednou větví na 10 m.

V situaci, kdy tento požadavek nelze splnit, je možné použít zachycovač pádu např. dle ČSN EN 353-1 Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení a ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení.

Při použití těchto zachycovačů pádu je však normou stanoveno, že žebřík musí být vybaven odpočinkovými plošinami v maximální vzdálenost 25 m.

Ve všech případech však musí být místo výstupu opatřeno zábradlím – viz obrázek 15 ČSN 743282.

Autor považuje tyto požadavky normy za závazné, i vzhledem k § 55, odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., kde je uvedeno: Odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8 této vyhlášky. Bezpečnost a přístupnost při užívání je dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 a stavebního zákona základním požadavkem na stavby.

V příloze ukázky možností použít zachycovač pádu na příčlovém žebříku.