Předpisy v oblasti BOZP na Slovensku

V této kapitole jsou postupně zvěřejňované předpisy týkající se BOZP a zejména opatřením v oblasti pádu z výšky nebo do hloubky.

Přehled předpisů v oblasti BOZP na Slovensku

Stavební zákon v platném znění

stavební záko slovensko_platné znění.docx (85779)

Směrnice 68 užitečné informace

směrnice 68_užitečné informace.pdf (58,1 kB)

Vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti

Obsah § 1 - Predmet úpravy § 2 - Základné definície § 3 - Oboznamovanie a informovanie § 4 - Príprava stavebných prác § 5 - Odovzdanie a prevzatie staveniska alebo pracoviska na stavenisku § 6 - Prerušenie stavebných prác § 7 -...

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č_ 124_2006 Zz o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf (192 kB)

zákon č. 309/2007 Zz ktorým sa mení a dopĺňá zákon č. 124/2006 Zz

zákon č_309_2007 Zz ktorým sa mení a dopĺňa zákon č_124_2006 Zz.pdf (72,8 kB)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

396_2006 Zz o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.pdf (130508)

n.vl. SR č. 470/2003 Zz ktorým sa mení a dopĺňá b.vl. SR č. 159/2001 Sb. o minimílných bezpečnostných a zdravotných požaiadavkách pri požívání pracovných prostreidkov

n.vl. č_470_2003 Zz ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č_159_2001 Zz o minimálnych bezpečnpostných a zdravotných požiadavkách pri používání pracovných prostreidkov.pdf (45 kB)

Vyhláška č. 374/1990 Z.zž. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri stavebných prácach

vyhláška č_374_1990 Zz o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri stavebných prácach.pdf (215,1 kB)

1 | 2 >>