Ministerstvo vydá vyhlášku, která je v mnohém velmi nepovedená a když se ministerstva zeptáte, jak si daný § vysvětlit odpoví toto:

Ministerstvo vydá vyhlášku, která je v mnohém velmi nepovedená a když se ministerstva zeptáte, jak si daný § vysvětlit odpoví toto:

Zde je náš dotaz:

Dobrý den,

vyhláška MMR  ČR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se v § 27 zabývá povinností zřídit zábradlí, ale to jen vždy ve vztahu k hloubce a šířce volného prostoru.

Nenašel jsem nikde, tedy v technických, ani právních předpisech, jaký sklon navazujícího svazu je rozhodný. Umím si představit naplnění požadavku povinnosti dle uvedené vyhlášky zřídit ochranné zábradlí  již při sklonu 10° až 15° a naopak nenaplnění povinnosti zřídit zábradlí u značných sklonů, ale hloubce a šířce menší než požaduje tato vyhláška. Riziko pádu ve druhém případě může být významné.

Dovoluji si požádat vaše ministerstvo, jako vydavatele tohoto právního předpisu o stanovisko.

A zde odpověď MMR ČR, jde o jejich vyhlášku, ale klidně vás odkáží na posouzení stavebním úřadem a teprve, když nebudete spokojeni a během času se dopracujete k MMR ČR, snad zaujmou stanovisko. Ale MMR přeci tuto vyhlášku vytvořilo a tak snad vím, jak se podle této vyhlášky má postupovat. Obávám se, že to MMR ČR neví!

Vážený pane inženýre,

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) je podle § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu.  Ministerstvo zabezpečuje mimo jiné informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Není oprávněno k poskytování závazných právních výkladů a stanovisek, pouze v obecné rovině přijí ;m&aacut e; stanoviska k jednotné aplikaci předpisů stavebního práva směřovaná právě uvedeným subjektům veřejné správy. Do působnosti ministerstva rovněž nepatří poskytovat právní porady fyzickým a právnickým osobám. 

Konkrétní záměr je oprávněn posoudit místně a věcně příslušný stavební úřad, při znalosti věci a konkrétního spisu, místních podmínek příslušného území, všech hledisek a souvislostí. 

Pokud by vznikla pochybnost o postupech a závěrech stavebního úřadu, je možné obrátit se na příslušný krajský úřad, který ve smyslu § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonává působnost nadřízeného orgánu pro stavební úřady. Krajský úřad rovněž ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den
Informační centrum MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz
www.mmr.cz