Naše motto

Motto:

Pracovní:   Pořádek stojí peníze. Nepořádek stojí daleko víc.     Osobní: Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.

Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby v několika krocích

Náš záměr

Náš záměr
     V této kapitole budeme každý týden zveřejňovat informace pro projektanty, zhotovitele stavby i zadavatele staveb o povinnostech jednotlivých účastníků výstavby při naplňování základních požadavků na stavby dle Přílohy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č....

Kapitola první: Základní právní odkazy

Kapitola první: Základní právní odkazy
Pro oblast ochrany proti pádu je potřebné respektovat zejména tyto právní předpisy: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS; Zákon č. 183/2006 Sb. o územním...

Kapitola druhá: Rekonstrukce staveb a bezpečnost a přístupnost při užívání

Kapitola druhá: Rekonstrukce staveb a bezpečnost a přístupnost při užívání
     V případě rekonstrukcí staveb je nutné rekonstruované části provést tak, aby odpovídali normovým i legislativním požadavkům v době zpracování projektové dokumentace nebo v době zhotovení. V této části webu se zabýváme rizikem pádu z výšky,...

Kapitola třetí: Bezpečnost a přístupnost při užívání střechy

Kapitola třetí: Bezpečnost a přístupnost při užívání střechy
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení v článku 5.6.1 uvádí: "Na střechu musí být zajištění bezpečný přístup podle účelu. Není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše". Je tedy na projektantovi a zadavateli...

Kapitola čtvrtá: plochy se sklonem do 10° a otvory nechráněné proti propadnutí

Kapitola čtvrtá: plochy se sklonem do 10° a otvory nechráněné proti propadnutí
Základem pro určení zda a kde řešit ochranu proti pádu je nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. Zde jeoui základní požadavky na zaměstanavetel. Poznámka: minimální výška 0,6 metru se vztahuje ke zdícím pracím.

Nevhodná a chybná řešení ochrany proti pádu

Tuto instalaci kotvicího zařízení provedla firma, která má na svých webových stránkách, že jde o certifikovanou kvalitní firmu

Tuto instalaci kotvicího zařízení provedla firma, která má na svých webových stránkách, že jde o certifikovanou kvalitní firmu
Při periodické prohlídce po jednom roce (výchozí prohlídku si provedli sami), jsem zjistil, že byly použity nesystémové výrobky, které navíc korodují. Je to jeden z dokladů toho, že je zneužívána možnost ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k...

Nedostatečné označení/omezení pohybu u nepochůzných ploch - prosvětlovacích pásů

Nedostatečné označení/omezení pohybu u nepochůzných ploch - prosvětlovacích pásů
Správné a hlavně dostatečné označení/omezení pohybu u nepochůzných ploch, v tomto případě prosvětlovacích pásů z polykarbonátu je předpokladem řádné ochrany proti pádu. Když pominu skutečnost, že jeden štítek na začátku pásu není dostatečným řešením, postrádám vymezení plochy dle § 3,...

Kotvicí zařízení má instalovat pouze odborně způsobilá osoba nebo organizace

Kotvicí zařízení má instalovat pouze odborně způsobilá osoba nebo organizace
Kotvicí zařízení má instalovat pouze odborně způsobilá osoba nebo organizace - tolik Příloha A ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení. Běžně se však setkávám s tím, že kotvicí zařízení není instalováno v souladu s pokyny výrobce. U tohoto typu kotvicího zařízení se...

Úskalí návrhů kotvicích zařízení vypracovaných instalační firmou, často i prodejcem kotvicího zařízení v jedné osobě

Úskalí návrhů kotvicích zařízení vypracovaných instalační firmou, často i prodejcem kotvicího zařízení v jedné osobě
Při kontrolní a znalecké činnosti se setkávám často nejen se špatnými návrhy a řešeními kotvicího zařízení, které ohrožuje život a zdraví uživatelů, ale také s řešením, které zcela zbytečně zvyšuje náklady na provedení stavby. V jakých případech to zpravidla bývá? Tyto skutečnosti zjišťuji v těch...

Chyby v umístění a provedení kotvicího zařízení jsou častější než jsou správná řešení

Chyby v umístění a provedení kotvicího zařízení jsou častější než jsou správná řešení
V místě, kde se na střechu vystupuje, je samostatný kotvicí bod. Již při přístupu k němu je pracovní ohrožen rizikem pádu do otvoru nechráněného proti propadnutí. Naopak, když se bude pracovník vracet ze střechy, musí ne střeše ponechat spojovací prostředek, protože ho nemá jak odpojit od...

Nesmyslné umístění kotvicího zařízení

Nesmyslné umístění kotvicího zařízení
Na dnešním kontrolním dni jsem viděl toto nesmyslné umístění kotvicího zařízení. Vady a rizika: Poddajné kotvicí vedení je umístěné bez jakéhokoliv důvodu ve vzdálenosti 450 mm. I při nastavení minimální délky spojovacího prostředku, tedy nejmenší vzdáleností mezi okem postroje pro zachycení pádu...

Chyby v návrhu instalace kotvicího zařízení, které ohrožují život a zdraví. Návrh vypracovala a realizovala jedna a táž firma I

Chyby v návrhu instalace kotvicího zařízení, které ohrožují život a zdraví. Návrh vypracovala a realizovala jedna a táž firma I
Instalační firma, která tvrdí, že je dostatečně kvalifikovaná pro vypracování návrhu kotvicího zařízení, navrhla a provedla kotvicí zařízení - viz toto instalační schéma (zakreslili jsme některé zásadní chyby):

Chyby v návrhu instalace kotvicího zařízení, které ohrožují život a zdraví. Návrh vypracovala a realizovala jedna a táž firma II

Chyby v návrhu instalace kotvicího zařízení, které ohrožují život a zdraví. Návrh vypracovala a realizovala jedna a táž firma II
I při tomto řešení firma porušila řadu pravidel i požadavek na bezpečné zachycení pád. Poznámka: na jedné ploše je potřebné navrhnout jednu maximální délku spojovacího prostředku. Pokud to možné není, musí mít návrh různých délek logiku a musí být navržen tak, aby šel jednoduše sdělit pracovníkovi...

Podněty, informace, odpovědi

Častý dotaz: musíme stávající střechy osadit systémy k ochraně proti pádu?

Častý dotaz: musíme stávající střechy osadit systémy k ochraně proti pádu?
Není mně známo, že by existoval předpis (právní, nebo ČSN), který by požadovala vybavit všechny stávající střechy systémy určenými k ochraně proti pádu. Má to však jeden háček. V okamžiku, kdy firma vyšle na plochu - střechu pracovníka a jemu hrozí riziko pádu, musí zajistit odpovídající ochranu...

V místě, kde řidič přichází do podzemního parkoviště je zábrana, které si nemusí příchozí všimnout - vysoká je pouze asi 200 mm

V místě, kde řidič přichází do podzemního parkoviště je zábrana, které si nemusí příchozí všimnout -  vysoká je pouze asi 200 mm
Čelní pohled: Těmito dveřmi se vchází do podzemního parkoviště. Jen málokdo se dívá při vstupu do prostoru parkoviště na zem. Zakopnutí je pak nasnadě. Boční pohled:

Trauma z visu

Trauma z visu
Zajímavá absolventská práce: Smolek-Trauma-z-visu.pdf (2857568)

Novinky a informace

Jsme i na facebooku

www.facebook.com/mojmir.klas 

Různé délky spojovacího prostředku na jedné ploše s rizikem pádu z výšky

Různé délky spojovacího prostředku na jedné ploše s rizikem pádu z výšky
Při návrhu umístění kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu je optimální, pokud je na jedné ploše možná jedna maximální délka spojovacího prostředku mezi kotvicím zařízením a OOPP. Pokud to není možné, je potřebné navrhnout umístění tak, aby délka spojovacích prostředků „měly logiku“....

Blíží se zimní období a s tím i problémy s bezpečným odstraňováním sněhu ze střech silničních nákladních vozidel.

Blíží se zimní období a s tím i problémy s bezpečným odstraňováním sněhu ze střech silničních nákladních vozidel.
       Většina řidičů kamionů je nucena v zimní období parkovat často mimo areál své firmy. Pokud v době, kdy řidič má povinou přestávku, nebo když odpočívá v noci na parkovišti, sněží, nebo padá mrznoucí déšť, musí před jízdou odstranit sněhovou pokrývku i...

Netradiční řešení pevného kovového žebříku

Netradiční řešení pevného kovového žebříku
Při kontrolní prohlídce na stavbě, jsem, viděl toto nedradiční řešení pevného kovového žebříku. Tento žebřík není možné opustit, tedy opustit bezpečně, snad má sloužit pro "pouhý" pohled do okolí.

Rekonstrukci střech stávajících objektů a bezpečnost a přístupnost při užívání

Rekonstrukci střech stávajících objektů a bezpečnost a přístupnost při užívání
V poslední době se často setkávám s dotazy, zda je nutné při rekonstrukci střech stávajících objektů, řešit bezpečnost a přístupnost při užívání. Rozhodl jsem se své názory na některé dotazy zveřejnit na webu www.mojmirklas.cz . Dotaz: Je třeba u rekonstrukce střechy haly řešit systém...

Dodávání bezpečných OOP na trh podle evropského nařízení o osobních ochranných prostředcích - převzato z BOZPinfo.cz

Dodávání bezpečných OOP na trh podle evropského nařízení o osobních ochranných prostředcích - převzato z BOZPinfo.cz
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z roku 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, které je až na výjimky použitelné od 21. dubna 2018, významné změny nepřináší. Stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných prostředků (OOP)...

Žebříkové schodiště na střechu s výsuvným madlem

Žebříkové schodiště na střechu s výsuvným madlem
V řadě případů, obávám se, že ve většině, se setkávám s tím, že nejsou dodrženy normové požadavky na provedení žebříkového schodiště. Na následujících obrázcích jsou: Normové požadavky na zábradlí; Skutečné provedení; Výsuvné madlo, které má sloužit k úchopu při výstupu na...

Odstranění zbytečného rizika je nejlepší prevence.

Odstranění zbytečného rizika je nejlepší prevence.
Ani zde projektant stavby nezvažoval riziko pádu z výšky. Přitom postačilo přesunout místo výstupu z plošiny na jinou stranu!

Nepřípustná koroze kotvicího zařízení.

Nepřípustná koroze kotvicího zařízení.
  ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení v čl. 4.2.1 Kovové části uvádí, že základní materiál po zkoušení odolnosti proti korozi v neutrální solné mlze dle EN ISO 9227 po dobu 24 hodin, nesmí vykazovat korozi. Splňuje tento požadavek i kotvicí zařízení na...

Příručka pro hodnocení rizik

Pozornost BOZP

Upozornění před vstupem na střechu

Upozornění před vstupem na střechu
U každého výstupu na střechu má tato firma vždy upozornění, kde jsou zakresleny plochy s možným rizikem pádu, označeno kotvicí zařízení, povinnost použití OOPP proti pádu. Poznámka: Omlouvám se za málo kvaliutní fotografie.

Názorné upozornění u výstupu na střechu

Názorné upozornění u výstupu na střechu
Pracovník, který vystupuje na střechu má zde možnost se seznámit s riziky, která na střeše vznikají v souvisloti s možným pádem z výšky nebo propadnutím otvory, které nejsou chráněny proti propadnutí - světlíky.

Firma, která se aktivně věnuje BOZP

Firma, která se aktivně věnuje BOZP
U vchodu do areálu firmy je tato tabule, která ukazuje, kolik dnů již nedošlo k pracovnímu úrazu. I tento způsob může pomoci ke zvýšení pozornosti pracovníků bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

BOZP při údržbě

Jak označit povinnost používat systém zachycení pádu nebo zadržovací systém

Jak označit povinnost používat systém zachycení pádu nebo zadržovací systém
Fotografie ukazuje, jak je možné označit povinnost používat systém k ochraně proti pádu. Není to však způsob označení samotného kotvicího bodu nebo kotvicího zřízení dle ČSN EN 795 resp. ČSN P CEN/TS 16415 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvící zařízení, resp. Osobní ochranné prostředky proti...

Technická pomůcka pro projektanty - přístupy do šachet, ČOV a další bezpečnostní požadavky na tyto přístupy

Technická pomůcka pro projektanty - přístupy do šachet, ČOV a další bezpečnostní požadavky na tyto přístupy
Naše kancelář vypracovala pro členy ČKAIT technickou pomůcku, která řeší přístupy do šachet, ČOV a další bezpečnostní požadavky na tyto přístupy. Pomůcka je zveřejněna na www.profesis.cz v části zádržné systémy a je aktualizována na předpisy, které vstoupily v platnost v roce 2015. Viz...

Informační materiály pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - ke stažení

Informační materiály pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - ke stažení
Bezpečnost při práci na střechách.pdf (530 kB)   Bezpečnost práce při údržbě v praxi.pdf (122,7 kB)   BOZP při údržbě - bezpečnost pracovníků.pdf (123,8 kB)   Údržba BOZP statistika.pdf (170,3 kB)   uklouznuti-a-pady-z-vysky.pdf (631,4...